istibdat

cayisallama
tek bir yöneticinin toplumu baskı altında yönetmesine dayanan düzen, baskıcılık, hiçbir hakkın ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam yönetimi.

ahmet davutoğlu

cayisallama
Ak parti içerisinde bulunan kıymetli insanlardan biri demek istiyorum demek isteme sebebim ise daha önceden aynı parti tarafından ve daha önceki iktidarlar tarafından şehirlerin tarihi dokularını hiçe sayararak yapılan yeni yapılar gırla vardı. İstanbulda da aynı şekildeydi, bursada da, konyada da...
Davutoğlunun son konuşmalarına dikkat ediyorum da bu hassasiyeti gösterecek gibi ya da en azından göstereceğini ifade ediyor.

Çok ama çok büyük bir hassasiyet bu tarihi dokuya sahip çıkmak benim için. Bu şekilde düşünen herkese ciddi saygı oluşuyor içimde son zamanlarda da hocaya da aynı şekilde saygım artıyor.

Sadece osmanlı için değil selçuklu, bizans ve daha önceki medeniyetler için de aynı özen gösterilmeli şehirlerin bu kadar değişim gösterip tarihi silüetini kaybetmelerinin önüne geçilmesi gerekir.

ondokuz mayıs üni. sözleşmeli personel alacak 07.12.2015

memursozluk
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ÜN VAN ADET ARANILAN NİTELİKLER

(gbkz:Hemşire) 32 kişi

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.

(gbkz:ARANILAN GENEL KOŞULLAR):

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- 657 Sayılı Kanunun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması.

6- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

(gbkz:BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER):

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3- 2014 KPSS; P3 puanını gösteren belge,

4- 1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

(gbkz:BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI):

2014 KPSS P3(B) grubu puan sıralamasından sonra atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenir. Yerleştirmeler www.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu Han tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.omu.edu.tr adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

detaylar için [http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?00fb0928-516c-4429-8352-868ed23bab63 tıklayınız...]

volkan yılmaz

ccc
mhp Silivri belediye başkan adayı. cumhur ittifakı adayı daha doğru tanım olur.

bir önceki yerel seçimlere baktığımızda mhp ve ak parti oyları toplamı bu adayın seçilmesini sağlamıyor ancak bu seçimi rahat alacağı kanısındayım.

başarılar diliyorum kendisine.