en güzel beyitler

melül
halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi
olmaya devlet cihân da bir nefes sıhhât gibi
***
saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdır
olmaya baht u saadet dünya da vahdet gibi

ko bu ıyş u işreti çün kim fenâ dur âkıbet
yâr-ı bâki ister isen olmaya tâat gibi
***
olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü aded
gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi
***
ger huzur itmek dilersen ey muhibbî fâriğ ol
olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi...
---------------------------------------------------------------
bu muhtesem gazele mutevazi bir ceviri yaklasimi:
***
halk icinde devletten daha itibarli bir sey yoktur
dunyada sihhatli bir nefes gibi mutluluk yoktur.
***
saltanat dedikleri sey ancak bir cihan kavgasidir
dunyada birlik gibi mutluluk ve talih yoktur.
***
birak bu eglence ve icme meclislerini zira sonu fenadir
eger ebedi bir dost istersen sadakat gibisi yoktur.
***
(bir kum saati gibi olan) omrundeki kumlarin haddi hesabi olmasa da
bu donen sise icinde (en ozeli) bir saattir.
***
eger huzur bulmak istersen ey muhibbi (hem sevgili hem de kendisi) herseyden arin
dunyada kosesine cekilmek gibi huzur veren bir tek basinalik (huzur) yoktur
Plastantia
Asaf’ın mikdarını bilmez Süleyman olmayan,
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan,
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalını,
Anlamaz hal-ı perişanı perişan olmayan.

Rızkına kani olan gerduna minnet eylemez,
Alemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan,
Kim ki Hat’tan korkmaz andan kırkar erbab-ı ukul,
Her ne isterse yapar Hak’tan hirasan olmayan,
İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur,
Çünkü bilmez kadr-i güftarı suhendan olmayan.
abuzeroklava
Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrüşür fasl-ı hazan bâg ü bahâr elden gider
***
Her nice zühd ü salâha mail olur hâtırum
Gördügümce ol nigân ihtiyar elden gider
***
Şöyle hâk oldum ki âh itmeğe havf eyler gönül
Lâ-cerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider
***
Gırra olma dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefa
Baki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider
***
Yâr içün agyâr ile merdâne ceng itsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider
***
Avni (Fatih Sultan Mehmed)
Sugge
Ettik o kadar ref-i teayyün ki Neşâtî
Âyine-i pür-tâb-ı mücellâda nihânız

Yahya Kemal, Neşâtînin bu beytini edebiyattan anlayan bir Fransıza okuyup îzâh ediyor. Diyor ki adamcağız “Pes doğrusu! bu beyitten başka hiçbir eseriniz olmasa kâfîdir”
Sugge
cennet ü dûzah, gamm ü sürur, zulmet ile nûr
yaptıklarının gölgesi, hâriçte mi sandın

hâlin ne ise müşteri sen oldun o hâle
noksanı meğer adl-i ilâhîde mi sandın
kenan rıfai
0 /