duyurular

teos euse susev4 - 06. değerlendirme testi-teos 6. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?

cevap A) Şeffaflık
B) Sorumluluk
C) Performans
D) Katılım
E) Adil Yönetim
//////////////////////////////////////////////////////
2-Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetime İlişkin” düzenleme yapılan konulardan biri değildir?
a-Pay Sahipleri
b-Kamuya Aydınlatma ve Şeffaflık
cevap c-Yatırım Performansı
d-Menfaat Sahipleri
e-Yönetim Kurulu

////////////////////////////////////////////////////
3-Türkiye'de Kurumsal Yönetime ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D) Rekabet Kurumu
cevapE) Sermaye Piyasası Kurulu

//////////////////////////////////////////////////////
4-Aşağıdakilerden hangisi “Yönetişimin” unsurlarından biri olamaz?
A) Hesap Verebilirlik
B) Birlikte Yönetim
cevap C) Hiyerarşik Yönetim
D) Kamuyu aydınlatma
E) Açıklık

////////////////////////////////////////////////////
5-Anonim şirketlerin yıllık finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetiminde aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır?

A) İç Denetim Standartları
B) İlgili Hizmet Standartları
C) Güvence Denetimi Standartları
cevap D) Bağımsız Denetim Standartları
E) Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları

//////////////////////////////////////////////////////
6-Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eden denetim prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgulama
B) Yeniden hesaplama
C) Yeniden uygulama
cevap D) Analitik prosedür
E) İnceleme

////////////////////////////////////////////////////
7-Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin nihai amacına ulaşması için Bağımsız Denetim Standardı 200'de öngörülen hususlardan biri değildir?

cevap A) Denetimi zamanında tamamlamak
B) Denetimi denetim standartları çerçevesinde gerçekleştirmek
C) Mesleki etik kurallara uymak
D) Yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak
E) Mesleki şüpheci bir tutum içinde olmak

//////////////////////////////////////////////////////
8-Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin nihai amacına ulaşması için Bağımsız Denetim Standardı'nda öngörülmüş denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Müşteri işletmenin ve çevresinin tanınması
B) Ulaşılan görüşün raporlanması
C) Önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
cevap D) Denetim raporunun ilan edilmesi
E) Değerlendirilmiş risklere karşılık veren prosedürlerin uygulanması


////////////////////////////////////////////////////
9-Risk yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Riskli varlığın ortaya çıkardığı sonuç beklenir sonra söz konusu kayba karşı eylem planı hazırlanır.
B) Risk tanımlanmadan riskli olduğu farz edilen varlık satılır.
C) Risk tanımlanması beklemeden riskli varlığın etkisini sıfırlamak için gerekli hazırlıklar yapılır.
D) Risk tanımlanmadan riskli olduğu farz edilen varlık alınır.
cevap E) Riske maruz varlık belirlenerek riskin minimize edilmesine yönelik tedbirler alınır.

//////////////////////////////////////////////////////

10-Aşağıdakilerden hangisi başlıca Türev araçları arasındadır?

A) Opsiyon
cevap B) Eurobond
C) Hazine Bonosu
D) Repo
E) Tahvil

////////////////////////////////////////////////////
11-Bankanın performans analizi yapılırken hangi yöntem bir fikir vermez?

A) Gelir tablosuna başvurulur.
B) CAMELS hesaplanarak bankanın performansı sektördeki diğer bankaların durumu ile karşılaştırılır.
cevap C) Performans için yılsonu bilançosuna bakılır; diğer ölçütlere bakmak yersizdir.
D) ROE hesaplanır.
E) ROA hesaplanır.


//////////////////////////////////////////////////////
12-Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredi arasında değildir?

A) Teminat mektubu
B) Akreditif
cevap C) Tüketici Kredisi
D) Referans Mektubu
E) Kabul/Aval


////////////////////////////////////////////////////
13-ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?

A) 14 TL.
cevap B) 20 TL.
C) 11 TL.
D) 10 TL.
E) 9 TL.


//////////////////////////////////////////////////////
14-Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

cevap A) Sabit maliyet
B) Direkt maliyet
C) Endirekt maliyet
D) Değişken maliyet
E) Yarı değişken maliyet

////////////////////////////////////////////////////

15-Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

A) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
cevap B) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
D) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
E) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi

//////////////////////////////////////////////////////
16-Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri kullanılan üretim tekniğine göre ortaya çıkan sistemlerdir?

A) Değişken maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
B) Normal maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
cevap D) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////
17-Bir projenin ekonomik ömrü içinde sağlayacağı toplam kar tutarını, projenin gerektirdiği toplam yatırım tutarına oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

cevap A) Yatırım kârlılığı yöntemi
B) Sermaye kârlılığı yöntemi
C) Özkaynak kârlılığı yöntemi
D) Kârlılık endeksi yöntemi
E) Fayda/maliyet yöntemi


//////////////////////////////////////////////////////
18-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından birisidir?

A) Stok Yönetimi Kararları
cevap B) Kâr Dağıtımı Kararları
C) Satış Politikası Kararları
D) Sermaye Azaltımı Kararları
E) Sermaye Artırımı Kararları

////////////////////////////////////////////////////
19-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından birisidir?

A) Büyüme Kararları
cevap B) Finansman Kararları
C) Bütçeleme Kararları
D) Nakit Yönetimi Kararları
E) Sermaye Artırımı Kararları


//////////////////////////////////////////////////////
20-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarındandır?

I. Yatırım Kararları

II. Finansman Kararları

III. Kâr Dağıtımı Kararları

A) I. ve III.
B) I. ve II.
C) Yalnızca II
D) II. ve III.
cevap E) I., II. ve III.

////////////////////////////////////////////////////
21-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) Envanter Defteri
cevap B) Defter-i Kebir
C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) İşletme Defteri

//////////////////////////////////////////////////////
22-Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

cevap A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
B) Ticaret ve Sanat Erbabı
C) Serbest Meslek Erbabı.
D) Ticaret Şirketleri
E) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

////////////////////////////////////////////////////
23-Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

A) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.
B) Seri ve Sıra Numarası.
cevap C) Ödeme vadesi.
D) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
E) Faturanın düzenlenme tarihi.
//////////////////////////////////////////////////////
24-Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
cevap B) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
C) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
D) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.

////////////////////////////////////////////////////
25-Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzeme giderlerine bir örnektir?

A) Mobilya üretiminde kullanılan kereste
cevap B) Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği
C) Makine tamirinde kullanılan yedek parça
D) İplik üretiminde kullanılan yün
E) Cam üretiminde kullanılan kum

//////////////////////////////////////////////////////
26-Bir üretim tesisinin üretimde hiç bir aksama olmaması durumunda ulaşabileceği en yüksek kapasite aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satış kapasitesi
B) Pratik kapasite
C) Olağan kapasite
cevap D) Teorik kapasite
E) Beklenen kapasite

////////////////////////////////////////////////////
27-Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?

cevap A) Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır.
B) Reponun geri ödeme tarihi belli değildir.
C) Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir.
D) Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet garantisindedir.
E) Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.

//////////////////////////////////////////////////////
28-1980 sonrası bankacılık sektöründeki yaşanan krizlerin en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketimin artması
B) Mevduatlardaki artış
cevap C) Kredi daralması
D) Kredi genişlemesi
E) Konut satışlarındaki patlama

////////////////////////////////////////////////////
29-Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almaz?

A) Araştırma ve geliştirme giderleri
B) Üretim giderleri
C) Finansman giderleri
D) Genel yönetim giderleri
cevap E) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

//////////////////////////////////////////////////////
30-Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

cevap A) Tam maliyet sistemi
B) Tahmini maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi
D) Normal maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////
31-Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede, bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal maliyet sistemi
B) Sipariş maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi
cevap D) Safha (evre) maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi
//////////////////////////////////////////////////////
32-Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

cevap A) Sabit maliyet
B) Direkt maliyet
C) Endirekt maliyet
D) Değişken maliyet
E) Yarı değişken maliyet

////////////////////////////////////////////////////
33-Bugün 2.000 TL'yi %10 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 yıl boyunca bankaya yatırırsak üçüncü yılın sonunda banka hesabımızın tutarı kaç TL olur?

A) 2.526 TL
cevap B) 2.662 TL
C) 2.256 TL
D) 2.265 TL
E) 2.652 TL
//////////////////////////////////////////////////////
34-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

cevap A) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
B) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
D) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
E) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.

////////////////////////////////////////////////////
35-Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?

A) Tükenmiş maliyet
B) Gider
cevap C) Aktifleştirilmiş gider
D) Hasılat
E) Gelir
//////////////////////////////////////////////////////
36-Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi mükellefi değildir?

A) Gerçek kişi A
B) Serbest meslek erbabı C
C) Adi şirket ortağı gerçek kişi B
D) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi Bay A
cevap E) Limited şirket

////////////////////////////////////////////////////
37-Zirai işletme hesabı esasına göre zirai faaliyetle iştigal eden bir mükellef açısından Gelir Vergisi Kanunu açısından aşağıdaki veriler ışığında beyan edilecek gelir ne kadar olacaktır?

*Hasılat 30.000 TL

*Hesap dönemi başı mahsul değeri 10.000 TL

*Ödenen gider 10.000 TL

*Borçlanılan gider 5.000 TL

*Hesap dönemi sonu mahsul değeri 3.000 TL

A) 17.000 TL
B) 20.000 TL
C) 15.000 TL
cevap D) 8.000 TL
E) 13.000 TL

//////////////////////////////////////////////////////
37-Türk Ticaret Kanununa göre birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde ortaya çıkan ve tüzel kişiliği bulunmayan hukuki yapıya ne ad verilir?A) Adi şirket
cevap B) Donatma iştiraki
C) Paylı mülkiyet işletmesi
D) Elbirliğiyle mülkiyet işletmesi
E) Ortak girişim

////////////////////////////////////////////////////
38-6102 sayılı TTK'da aşağıdakilerden hangisinin haksız rekabet nedeniyle dava açma hakkı düzenlenmemiştir?

A) Borsalar
B) Esnaf odaları
C) Müşteriler
cevap D) İşletmede çalışan işçiler
E) Sanayi odaları

//////////////////////////////////////////////////////
39-Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin mahkemeye teslimi ile ibrazı arasındaki farkı açıklamaktadır?A) İbrazın sadece miras ve şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda mümkün olması.
B) Defterlerin ibrazının ancak kanunda öngörülen belirli hallerde mümkün olması.
C) Mahkemenin defterlerin ibrazını resen isteyememesi.
cevap D) Teslim halinde defterlerin her tarafının mahkeme ve ilgililer tarafından incelenmesi mümkünken, ibraz halinde defterlerin ancak anlaşmazlıkla ilgili olan kısmının incelenebilmesi.
E) Teslimin sadece tutulması ihtiyari olan defterlerde mümkün olması.

////////////////////////////////////////////////////
40-Türk Ticaret Kanununa göre genel ifadesiyle taşıyanın taşıtana deniz yolu ile bir yük taşımayı; taşıtanın da bu taşıma karşılığında ona ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konişmento sözleşmesi
B) Gemi kirası sözleşmesi
C) Gemi yükü sözleşmesi
D) Taşıma sözleşmesi
cevap E) Navlun sözleşmesi

//////////////////////////////////////////////////////
41-Aşağıdakilerden hangisi yatırım proje analizinde kullanılan temel finansal değerlendirme yaklaşımları arasında bulunmaz ?A) Karlılık endeksi yaklaşımı
B) İç karlılık oranı yöntemi
Cevap c) Fiyat kazanç değeri yaklaşımı
D) Net bugünkü değer yöntemi
E) Geri ödeme süresi yöntemi

////////////////////////////////////////////////////
42-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri açısından optimal kapasitenin seçiminde gerçekleştirilmesi gereken hususlar arasındadır ?I) Proje ürünün maliyet fonksiyonunun tespiti

II) Alternatif kısa dönemli kapasitelerin belirlenmesi

III) Ölçeğe göre getiri veya ölçek ekonomisinin hesaplanmasıA) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
cevap E) Hepsi


//////////////////////////////////////////////////////
43-Türkiye Denetim Standartları hangi kurum tarafından yayımlanır?

A) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
B) TÜRMOB
cevap C) Kamu Gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
D) Türkiye muhasebe standartları kurumu
E) Sermaye piyasası kurulu

////////////////////////////////////////////////////

44-Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A) İşletmenin sürekliliği
B) Parayla ölçülme
cevap C) Doğrulanabilirlik
D) Kişilik
E) Sosyal sorumluluk
//////////////////////////////////////////////////////
Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaların önemli olanlarının açıklanması gereği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal tablo dipnotlarının açıklanması
B) Özkaynak değişim tablosunun açıklanması
C) Finansal tabloların açıklanması
D) Nakit akış tablosunun açıklanması
cevap E) Muhasebe politikalarının açıklanması

////////////////////////////////////////////////////
45-Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin uygulayacakları muhasebe usul ve esasları nerede düzenlenir?

A) Gelir vergisi tebliği
B) Kurumlar vergisi tebliği
cevap C) Muhasebe Sistemi uygulama genel tebliği
D) Sermaye piyasası kurulu tebliğleri
E) Türkiye muhasebe standartları
0

fotoğraf dizisi konsepti

imschrolled imschrolled
Böyle günlük hayatta sık karşılaştığımız önemsiz zannedilen ama gayet önemli olan hatta hikayesi olab şeyler.

Örneğin, ezilmiş bir kutu içecek. Sıradan görünür ama içinde sigara bile söndürülmüş olabilir. Bu tarz fikirler ya da her türlü çağrışım...

Çekmek isteyen direkt çekebilir. Eğlenceli olabilir.
2

teos euse susev4 - 05. değerlendirme testi-teos 4. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
Hepsi doğru olmak zorunda değil. Kendi cevaplarım. 80 adlım.


Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden birisi değildir?

A) Karma yöntem
B) Anket
C) Gözlem
cevap D) İş tanımı
E) Görüşme

////////////////////////////////////////////////////////////////

“Çalışanların kendini örgütünün bir parçası olarak görmesi sonucu örgüt adına gönüllü şekilde üstün çaba göstermesi ……………………. …………… kavramı ile ifade edilir.”

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kavram nedir?

A) Psikolojik sözleşme
B) Örgütsel sinizm
C) İş etiği
D) Örgütsel güven
cevap E) Örgütsel vatandaşlık

////////////////////////////////////////////////////////////////

“……………………………………, örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla bütünleşmesi ve uyumlaşması sürecidir.”A) Örgütsel sinizm
cevap B) Örgütsel özdeşleşme
C) Personel güçlendirme
D) Örgütsel sessizlik
E) Whistleblowing

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları arasında ifade edilmez?

cevap A) Meta etik
B) Diğerkamlık
C) Nezaket tabanlı bilgilendirme
D) Vicdanlılık
E) Centilmenlik

////////////////////////////////////////////////////////////////

“Belli bir göreve en uygun kişinin getirilmesi”ni ifade eden İKY ilkesi hangisidir?

A) Eşitlik ilkesi
B) Disiplin ilkesi
C) Bilimsellik ilkesi
D) Güvence ilkesi
cevap E) Liyakat (Yeterlilik) ilkesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir unsurlarından birisi değildir?

A) Menkul sermaye iradı
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ücret
cevap D) Kurum kazancı
E) Serbest meslek kazancı

////////////////////////////////////////////////////////////////

Zirai işletme hesabı esasına göre zirai faaliyetle iştigal eden bir mükellef açısından Gelir Vergisi Kanunu açısından aşağıdaki veriler ışığında beyan edilecek gelir ne kadar olacaktır?

*Hasılat 30.000 TL

*Hesap dönemi başı mahsul değeri 10.000 TL

*Ödenen gider 10.000 TL

*Borçlanılan gider 5.000 TL

*Hesap dönemi sonu mahsul değeri 3.000 TL

A) 13.000 TL
B) 17.000 TL
C) 20.000 TL
cevap D) 8.000 TL
E) 15.000 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

Serbest meslek kazançlarında elde etme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Verginin tahsili
cevap B) Vergiyi doğuran olay
C) Tahakkuk
D) Verginin tebliği
E) Hesap dönemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bir gelir vergisi mükellefinin ücretinin talep edilebilir duruma gelmesi aşağıdaki hangi terim ile ifade edilebilir?

A) Vergiyi doğuran olay
B) Tahakkuk
cevap C) Gelir
D) Gider
E) Verginin tebliği

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bir gelir vergisi mükellefinin ücretinin talep edilebilir duruma gelmesi aşağıdaki hangi terim ile ifade edilebilir?

A) Vergiyi doğuran olay
cevap B) Gelir
C) Verginin tebliği
D) Tahakkuk
E) Gider

////////////////////////////////////////////////////////////////

Ücret aşağıda yer alan hangi vergi kanununda bir gelir unsuru olarak hüküm altına alınmıştır?

A) Kurumlar Vergisi Kanunu
B) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
cevap C) Gelir Vergisi Kanunu
D) Vergi Usul Kanunu
E) Katma Değer Vergisi Kanunu

////////////////////////////////////////////////////////////////

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, 2015 takvim yılında, tam mükellefiyete tabi olan bay A'nın Hollanda'da bulunan gayrimenkulünü kiraya vermekten dolayı elde ettiği kira geliri 20.000 TL, Türkiye'deki serbest meslek faaliyetlerinde elde ettiği net geliri 30.000 TL ve Türkiye'de bulunan işyerini kiraya verme sonucunda elde ettiği işyeri kira geliri 100.000 TL'dır. Bu çerçevede temel olarak bay A tarafından beyan edilecek gelir aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 100.000 TL
B) 50.000 TL
C) 30.000 T
cevap D) 150.000 TL
E) 20.000 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?

A) 9 TL.
B) 10 TL.
cevap C) 11 TL.
D) 20 TL.
E) 14 TL.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal maliyet sistemi
cevap B) Tam maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi
D) Değişken maliyet sistemi
E) Tahmini maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

A) Direkt maliyet
B) Değişken maliyet
C) Yarı değişken maliyet
D) Endirekt maliyet
cevap E) Sabit maliyet

////////////////////////////////////////////////////////////////

Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almaz?

cevap A) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
B) Üretim giderleri
C) Genel yönetim giderleri
D) Araştırma ve geliştirme giderleri
E) Finansman giderleri

////////////////////////////////////////////////////////////////


Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

A) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
B) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
cevap D) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Toplam olarak ele alındığında üretim hacmindeki değişmelere paralel olarak değişen fakat genellikle birim olarak sabit kalan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

cevap A) Değişken maliyet
B) Kontrol edilemez maliyet
C) Sabit maliyet
D) Direkt maliyet
E) Yarı sabit maliyet

////////////////////////////////////////////////////////////////

31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezasını gerektiren eylemler için kovuşturma yapılmasına engel olan zamanaşımı süresidir?

A) 2
B) 3
cevap C) 5
D) 4
E) 7

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş sınavlardandır?

A) B grubu staj ara dönem değerlendirmesi
B) A grubu staj ara dönem değerlendirmesi
C) C grubu staj bitirme değerlendirmesi
cevap D) Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleki yeterlilik sınavları
E) Staja başlama değerlendirmesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine göre TÜRMOB (Birlik), serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarını yılda kaç kere yapacaktır?

A) Staj dönemlerini gözeterek yılda 4 kez
B) Staj dönemlerini gözeterek yılda 1 kez
C) Staj dönemlerini gözeterek yılda 5 kez
D) Staj dönemlerini gözeterek yılda 2 kez
cevap E) Staj dönemlerini gözeterek yılda 3 kez

////////////////////////////////////////////////////////////////

23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre staj başvuruları hangi aylarda yapılır?

A) Her yılın Mart, Ağustos, Aralık aylarında
cevap B) Her yılın Nisan, Ağustos, Aralık aylarında
C) Her yılın Mart, Temmuz, Kasım aylarında
D) Her yılın Mayıs, Temmuz, Aralık aylarında
E) Her yılın Nisan, Temmuz, Kasım aylarında

////////////////////////////////////////////////////////////////

Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

cevap A) YMM ruhsatı, SPK'nın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından verilir.
B) Kural olarak en az 10 yıl SMMM olarak çalışanlar YMM sınavına girebilir.
C) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmaları şarttır
D) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler.
E) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmaları şarttır

////////////////////////////////////////////////////////////////

SMMM ve YMM mesleklerine ilişkin 3568 sayılı Yasa'da düzenlenmiş olan .....bilirkişi heyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) SMMM ve YMM'lerin disiplin suçu işlemeleri nedeniyle atanan bilirkişi heyeti; Maliye Bakanlığı tarafından beş kişilik hesap uzmanından meydana gelir.
B) YMM'lerin tasdik yetkilerini kötüye kullanmaları nedeniyle atanan bilirkişi heyeti; Türmob tarafından vergi denetim elemanları arasından seçilecek 5 kişiden meydana gelir.
cevap C) Meslekle ilgili disiplin suçlarının cezalandırılması amacıyla atanması gereken bilirkişi heyeti; Maliye Bakanlığının hakimler arasından seçeceği 7 kişiden oluşur.
D) SMMM ve YMM yaptıkları denetim işleri nedeniyle dava açılması halinde atanan bilirkişi heyeti; biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşur.
E) SMMM ve YMM sınavlarının yargı mercilerine intikal etmesi halinde atanan bilirkişi heyeti; sınav komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşur.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Hangi INCOTERM satıcı için minimum yükümlük getirmektedir?

A) CFR
B) FAS
C) EXW
cevap D) CIF
E) FOB

////////////////////////////////////////////////////////////////

INCOTERMS 2010 ile ilgili yanlış şıkkı işaretleyiniz

A) FOB ve FAS sadece deniz ve iç suyolu taşımacılığında kullanılır
B) DEQ ve DAF teslim şekilleri kaldırılmıştır
cevap C) Toplam 13 INCOTERMS/teslim şekli içerir
D) DAT ve DAP teslim şekilleri oluşturulmuştur
E) Toplam 11 INCOTERMS/teslim şekli içerir

////////////////////////////////////////////////////////////////

INCOTERMS (Uluslararası Teslim Şekilleri) düzenlemesini hangi uluslararası kurum yapar?

A) Dünya Ticaret Örgütü
cevap B) Uluslararası Ticaret Odası
C) Dünya Gümrük Örgütü
D) Dünya Bankası
E) Birleşmiş Milletler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Doğru ifadeyi işaretleyin: “Bağlayıcı tarife bilgisi …”

A) Sadece gerçek kişilerce talep edilebilir
cevap B) İdari bir karardır
C) Sadece tüzel kişilerce talep edilebilir
D) Yetkili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince re'sen verilen bir karardır
E) Eşyanın ekonomik milliyetini belirler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bugün 6.000 TL'yi %15 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 yıl boyunca bankaya yatırırsak, faiz getirisi toplam kaç TL olur?

cevap A) 3.125 TL
B) 3.512 TL
C) 3.098 TL
D) 3.423 TL
E) 3.217 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarındandır?

I. Yatırım Kararları

II. Finansman Kararları

III. Kâr Dağıtımı Kararları

cevap A) I., II. ve III.
B) I. ve II.
C) II. ve III.
D) Yalnızca II
E) I. ve III.

////////////////////////////////////////////////////////////////


Ekonomik kâr için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ekonomik kâr, işletme borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârından büyüktür.
cevap B) Ekonomik kâr, işletme borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârından küçüktür.
C) Ekonomik kâr, ile özkaynak maliyetlerinin bir ilişkisi yoktur.
D) Ekonomik kâr, özellikle borçlanmanın kâr üzerindeki etkisini ölçmek için hesaplanır.
E) Ekonomik kâr, borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârına eşittir.

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletme yöneticileri ile işletmenin ortakları arasında ortaya çıkan çıkar (menfaat) çatışması nasıl adlandırılır?

A) Değer Sorunu
B) Menfaat Sorunu
C) Kişiselleştirme Sorunu
D) Çıkar Sorunu
cevap E) Temsil Sorunu

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dönen varlıkların toplamı değişmezse; kısa vadeli borçlar arttığında likidite azalır.
B) Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeterliliğidir.
cevap C) Likidite, arttığında işletmenin kârlılığı da artar.
D) Kısa vadeli yabancı kaynakların toplamı değişmezse; dönen varlıklar arttığında likidite artar.
E) İşletmenin net işletme sermayesi arttığında likidite artar.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün inceleme yetkisi kapsamında değildir?

A) Tescil başvurusunun ticaret siciline tescili gereken bir husus olup olmadığı
cevap ) Tescile konu işletmenin tescilinin ekonomik açıdan yerinde olup olmadığı
C) Tescil başvurusuna konu ticaret unvanının yanıltıcı olup olmadığı
D) Tescil konusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığı
E) Kollektif şirket sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup olmadığı

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve diğer işletmelerden ayırt etmek amacıyla kullanılan adlara ne ad verilir?

A) Firma adı
B) Şirket adı
C) Ticaret unvanı
D) Marka
cevap E) İşletme adı

////////////////////////////////////////////////////////////////

Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin sona erme nedenleri arasında yer almaz?

A) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesi
B) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi
C) Şirket genel kurulunun Kanunda öngörülen nisaplara uygun şekilde bir sona erme kararı alması
cevap D) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesi
E) Şirketin iflasına karar verilmesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması

II. Şirketin ek ödeme olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması

III. Şirketin borçlanma aracı halka arz edebilmesi için gerekli masrafların karşılanması

IV. Şirketin malvarlığının on katını aşan miktarda yükümlülük doğuran bir sözleşme ilişkisi içerisine girmesiTürk Ticaret Kanunu'na göre yukarıdaki hallerin hangilerinde ortaklar şirket sözleşmesiyle esas sermaye payı bedeli dışında “ek ödeme” ile yükümlü tutulabilir?A) II, III
cevap B) I, II
C) I, III
D) II, IV
E) III, IV

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, gönderenin istemi üzerine taşıyıcının yola çıkmak zorunda olduğu kısmi taşıma durumunda, taşıyıcının talep edebileceği haklardan değildir?

A) Doğmuş bekleme ücreti
B) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini isteyebilme
C) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını
cevap D) Kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya taşınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti ile diğer sözleşmeden doğan ücretin tamamı
E) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderler ve uğradığı zarar

////////////////////////////////////////////////////////////////

23 24 Uluslararasi Ti 25 26 27 28 Finansal Yoneti 29 30 31 32 33 Ticaret Hukuku 34 35 36 37 38 39 Denetim ve Guve 40 41 42 43 44 45
Aşağıdaki sigortalardan hangisi zarar sigortaları grubuna dahil değildir?A) Hırsızlık sigortası
cevap B) Taşıma sigortası
C) Kaza sigortası
D) Yangın sigortası
E) Deprem sigortası

////////////////////////////////////////////////////////////////

Güvence hizmetlerinin kanıt unsuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanıtların dayandığı belgelerin sahte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.
B) Kanıt toplanırken mesleki şüpheci bir tutum içinde olunmalıdır.
C) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken güvence hizmet riski de göz önünde bulundurulur.
D) Elde edilecek kanıtların elde edilecek güvence seviyesine göre yeterli ve uygun olması gerekir.
cevap E) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken hakkında kanıt toplanacak kalemin önemliliği de göz önünde bulundurulur.

////////////////////////////////////////////////////////////////


Denetçi, satışlar kaleminde önemli yanlışlıklar olduğunu, bunun da birçok finansal tablo kalemini etkilediğini tespit etmiştir.

Denetçi müşteri tabloları için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmalıdır?

A) Şartlı görüş
B) Görüş bildirmekten kaçınma
C) Olumlu görüş
D) Denetimden çekilme
cevap E) Olumsuz görüş

////////////////////////////////////////////////////////////////

Denetçinin bir müşterideki ilk denetimi, takip eden denetimlerinden daha fazla zaman alır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Denetim şirketleri ilk denetimlerde daha çok tecrübesiz denetçileri görevlendirirler.
B) İlk denetimlerde müşterinin önceki denetçilerine danışılır.
C) İlk denetimlerde daha az denetçi çalıştırılır.
cevap D) Müşterinin yapısı, faaliyetleri, iç kontrolü tanıdık değildir ve bunlar üzerinde dikkatlice durulmalıdır.
E) İlk denetimlerde daha fazla banka mutabakatı alınır.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Denetim kanıtlarının güvenilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahmin veya yargı içeren kanıtlar, objektif olan kanıtlardan daha az güvenilirdir.
B) Müşterinin iç kontrol sisteminin işlerliği arttıkça, bu sistemin ürettiği bilgilere dayanan kanıtların güvenilirliği de artar.
C) Müşteriden bağımsız bir kişiden alınan bilgi güvenilirdir.
cevap D) Müşteri dışı kaynaklardan elde edilen kanıtlar, müşteri içi kaynaklardan elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir.
E) Denetçinin doğrudan elde ettiği kanıtlar, dolaylı yoldan elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdaki kalemlerden hangisi için mutlaka her denetimde maddi prosedür uygulanmak zorunda değildir?A) Kısa vadeli borçlar
B) Hile riski yüksek kalemler
cevap C) Finansal tablolar oluşturulurken yapılmış önemli muhasebe kayıtları ve diğer düzeltmeler
D) Satışlar
E) Önemlilik seviyesini aşan kalemler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi analitik prosedür değildir?

A) Alacak bakiyeleri için borçlulardan mutabakat alınması ve farklılıkların araştırılması
B) Aylık performans raporlarını inceleyerek gelir ve giderlerde önemli sapmalar olup olmadığına bakma
cevap C) Kar marjlarının önemli bir farklılık var mı diye sektör ortalamasıyla karşılaştırılması
D) Brüt kar marjının önceki yıllarla karşılaştırılması ve önemli farklılıkların araştırılması
E) Ticari alacakların büyüme hızıyla satışların büyüme hızının karşılaştırılması
1

haber sitesi oluşruma ve haber ajansları abonelikleri

cayisallama cayisallama
1-Hangi haber sitelerine abonesiniz?
a- İçlerinde hangisi en iyisi?. Üç haber sitesine de üye olmak zorunda mıyız? Zaten aa nın yaptığı haberin aynısını diğerleri de yapmıyor mu? Bunlardan birini seçip abone olsak yetmez mi?
b-En uygunu hangisi yada en uygun yerine geri dönüşümü rank ve reklam geliri olarak en iyisi hangisi? siz hangisini tavsiye edersiniz?
c- Genel abonelik mi önerirsiniz yoksa lokal mi? Örneğin sadece öğretmenlere,spora odaklansak nasıl olur?
d- Abone olmadan kendi çabalarımızla bu iş yürür mü?

2- Server olayını nasıl yapıyorsunuz?
a- Server olayını nasıl yapıyorsunuz? Güzel hostingte tek site sınırsız 20 tl civarı falan. Bu tarz bir şey mi alıyorsunuz yoksa onlar yetmiyor da yeni bir server mi alıyorsunuz? Bi ara ihlas t bilişim ile bir anlaşma yapmıştı ona benzer anlaşmalar var mı biliyor musunuz? Ne önerirsiniz?
b-Site içerisine video yüklemenin sitenin google ve diğer mecralarda görünürlüğü açısından çok önemli mi? Server alacaksak nereden alalım öneriniz var mı?

3- Sitenin tarzı ne kadar önemli? İnsanlar sitenin yapısına göre mi girer siteye?
a- Sitenin türü html,php,wp,jomla mı olmalı? Hangisini öneriyorsunuz?
b- sitenin alan adı ne kadar önemli?
c-Sitenin alındaki yorum kısmı önemli mi? Açık olması veya kapalı olması?
d-

4-Geliri nereden elde ediyorsunuz?
a- Google adsensem var. En çok geliri buradan mı elde ediyorsunuz? Bir sayfada 3 reklamdan fazlasını gösterebilir musunuz? metin reklamları, resim reklamları, resim ve metin reklamları hangisi en iyi. Sayfa düzeyi reklamlar için ne diyorsunuz?
b- Admatic,reklam sotre, desk five vb reklamlardan hangisini öneriyorsunuz? Reklam gelirleri nasıl? Bu tür reklamlar kullanıcıyı kaçırtır mı? Google adsensi azalır mı?
c-dailymation tarzı videodan gelir elde edilecek başka video sitesi var mı?
d-Ligatus,engeaye, tabola tarzı reklamlar için ne düşüşünüyorsunuz? Bu reklamların geri dönüşleri nasıl?
e- Özel reklam nasıl alınıyor. Alexa sıranız ilk 500 e girince firmalar mı sizi buluyor yada bir ajans ile mi çalışıyorsunuz?


5- Mobil site çok önemli mi?
google play ve ios ta google site eklenmeli mi? Onun için ne yapılmalı tutarları ne kadardır tahmini?

6- Sıfırdan bir haber veya içerik sitesi kuracak olsam ne kadar bütçeyi gözden çıkarayım?
0
1 /