duyurular

teos euse susev4 - 07. değerlendirme testi-teos 7. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” Pay Sahipleri başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?A) Oy Hakkı
cevap B) Denetim Hakkı
C) Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
D) Kar payı Hakkı
E) Genel Kurul
------------------------------------------------------------------
2-Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” belirtilen ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerden biri değildir?

A) Ücret Komitesi
B) Denetimden Sorumlu Komite
C) Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEVAP D) Performans Komitesi
E) Kurumsal Yönetim Komitesi
------------------------------------------------------------------
3-
“Kurumun geleceği ile ilgili olarak tüm tarafların fikirlerini dengeli olarak değerlendirme” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Hesap Verebilirlik
B) Sorumluluk
CEVAP C) Adil Yönetim
D) Şeffaflık
E) Katılım

------------------------------------------------------------------
4-
“Yönetimin işlevi ile sorumluluklarının açıklanması ve nesnel kararlar alındığının yönetim kurulları tarafından izlenmesi” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Adil Yönetim
B) Şeffaflık
C) Katılım
CEVAP D) Hesap Verebilirlik
E) Sorumluluk
------------------------------------------------------------------
5-
“Şirketin kanunlara ve toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uygunluğunu güvence altına alma” kurumsal yönetimin hangi ilkesi ile açıklanabilir?

A) Katılım
CEVAP B) Sorumluluk
C) Şeffaflık
D) Hesap Verebilirlik
E) Adil Yönetim
------------------------------------------------------------------
6-
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetimin” ilkelerinden biri değildir?A) Hesap Verebilirlik
B) Sorumluluk
C) Adil Yönetim
D) Katılım
CEVAP E) Merkeziyetçilik
------------------------------------------------------------------
7-
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?

A) Adil Yönetim
B) Performans
C) Katılım
CEVAPD) Şeffaflık
E) Sorumluluk

------------------------------------------------------------------
8-
Aşağıdakilerden hangisi “Yönetişimin” unsurlarından biri olamaz?CEVAP A) Hiyerarşik Yönetim
B) Açıklık
C) Kamuyu aydınlatma
D) Hesap Verebilirlik
E) Birlikte Yönetim

------------------------------------------------------------------
9-
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizinde yer alan faaliyet kavramı açısından doğrudur ?I) Proje ürünün üretilmesinde izlenecek her bir adım faaliyet olarak tanımlanır.

II) Faaliyet planlaması yapılırken, “Teknik Analiz” sonucunda elde edilen bilgi kullanılarak faaliyetlerin ortalama tamamlanma süresi, başlama ve bitiş zamanları dikkate alınır.

III) Faaliyetler proje şebeke yapısı içerisinde düğümler (serim) veya oklar halinde ifade edilebilir. Faaliyetin kodu, tamamlanma süresi, düğüm veya ok üzerinde ifade edilir.A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
CEVAP D) Hepsi
E) Yalnız II

------------------------------------------------------------------
10-
Yatırım projelerinin analizinde proje ürününün doğru şekilde pazarlanabilmesi amacıyla rekabet ortamına yönelik olarak aşağıdaki unsurların hangisinin veya hangilerinin araştırılmasında fayda bulunmaktadır.I) Rekabet ortamının mevcut dinamiği

II) Proje ürününe ilişkin pazar veya pazar bölümündeki mevcut rekabetin hangi şekilde meydana geldiği

III) Pazar veya Pazar bölümü bünyesindeki mevcut rekabeti koşullarını etkileyen parametrelerCEVAP A) Hepsi
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve III
E) II ve III

------------------------------------------------------------------
11-
Aşağıdakilerden hangisi proje analizindeki kritik yolun belirlenmesi açısından doğru değildir ?A) Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının toplamı, projenin en erken tamamlanma zamanının belirlenmesini sağlamaktadır.
B) Kritik yol, incelemeye konu şebekenin en uzun yolu olarak ifade edilebilir.
C) Kritik yol üzerindeki faaliyetler daima en fazla bir tane kritik yol oluşturulabilir.
CEVAP D) Kritik yol, yönlendirilmiş bir şebekedeki en uzun yol olarak da ifade edilebilir.
E) Kritik yol üzerindeki faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının toplamı projenin minimal tamamlanma zamanıdır.
------------------------------------------------------------------
12-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri analizi kapsamında dikkate alınan teknolojinin transfer edilebilmesine yönelik ara yüz özelliği taşımaktadır ?I) Doğrudan yabancı sermaye yatırımı

II) Ortak girişim grubu (Yerli ve yabancı girişimciler)

III) Teknoloji transferi lisans sözleşmesiA) I ve II
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Hepsi
CEVAP E) Yalnız I
------------------------------------------------------------------
13-
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir?I) Projelerdeki alt faaliyetlerin tamamen birbirinden bağımsız olduğu düşünülmelidir.

II) Projedeki faaliyetler bir bütündür ve aynı amaca hizmet etmektedir.

III) Projedeki faaliyetlerin öncelik sıralaması ekonomik, teknik (mühendislik), teknolojik ve hukuki gereksinimler neticesinde yapılabilir.A) II ve III
B) I ve II
C) Yalnız I
CEVAP D) Yalnız II
E) Hepsi
------------------------------------------------------------------
14-
Aşağıdakilerden hangisi farklı yatırım projelerinin seçimine yönelik karar analizi kapsamında kullanılan temel yönetim bilimi teknikleri arasında yer almaz ?A) Minimaks Pişmanlık Kriteri
B) Hurwicz'in Eşdeğer İhtimal Kriteri
C) Maksimin Kriteri
D) Maksimaks Kriteri
CEVAP E) Minimin Kriteri
------------------------------------------------------------------
15-
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ihracat istisnası uygulanabilmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

CEVAP A) Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına yurtiçinde teslimi
B) Malın gümrük bölgesinden çıkmış olması gerekmektedir
C) Teslim yurtdışındaki bir müşteriye yapılmış olmalıdır
D) İkametgâhı, işyeri ve kanuni iş merkezi yurtdışında olan alıcılar yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır
E) Yurtiçinde bulunan bir işletmenin yurtdışında bulunan şubesi yurtdışındaki müşteri tabiri içinde sayılır

------------------------------------------------------------------
16-
Vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi ile mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Hizmet sayılan durum
CEVAP B) Teslim sayılan durum
C) Hizmet
D) Matrah
E) Hizmet ifası

------------------------------------------------------------------
17-
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca, hibe yoluyla veya herhangi bir şekilde olan ivazsız iktisaplar aşağıdaki hangi kavram ile ele alınmaktadır?

A) Vergi
B) İntikal
CEVAP C) İvazsız intikal
D) Veraset
E) Mal

------------------------------------------------------------------
18-
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca üzerinden katma değer vergisi tutarının hesaplanacağı meblağa ne ad verilir?

A) Katma değer vergisi
B) Teslim
C) Vergi
D) Hizmet
CEVAP E) Matrah

------------------------------------------------------------------
19-
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların herhangi bir suretle ivazsız bir tarzda bir gerçek şahıstan diğer bir gerçek şahsa intikali aşağıdaki vergi kanunlarından hangisi ile vergilendirilir?CEVAP A) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
B) Kurumlar Vergisi Kanunu
C) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
D) Gelir Vergisi Kanunu
E) Katma Değer Vergisi Kanunu

------------------------------------------------------------------
20-
A5C Anonim şirketi tarafından Mart 2015 döneminde başka bir şirkete yapılan mal teslim bedeli, katma değer vergisi hariç, 5.000 TL ve hizmet ifası da, katma değer vergisi hariç, 10.000 TL'dır. Mükellef kurumun bu döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi tutarı 1.000 TL'dır. Mükellef kurum tarafından beyan edilecek ödenecek katma değer vergisi tutarı ne olacaktır?

(Söz konusu mal teslimi için katma değer vergisi oranı %8, söz konusu hizmet ifası için katma değer vergisi oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır.)

A) 2.200 TL
B) 1.800 TL
CEVAP C) 1.200 TL
D) 400 TL
E) 3.200 TL

------------------------------------------------------------------
21-
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bir çıktısı değildir?

A) Satışların maliyeti tablosu
B) Gelir tablosu
C) Bilanço
D) Nakit akış tablosu
CEVAP E) Tekdüzen hesap planı

------------------------------------------------------------------
22-

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?

A) Kredili olarak mal satılması
CEVAP B) İşletmeye personel alınması
C) KDV mahsubunun yapılması
D) Personel ücretlerinin ödenmesi
E) Personel ücretlerinin tahakkuk etmesi

------------------------------------------------------------------
23-
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?

A) GirdiàSüreçlemeàÇıktıàGeribildirim
B) VeriàHaberleşme KanalıàBilgiàBilgi Kullanıcısı
C) GirdiàSüreçlemeàÇıktı
D) Veri kaynaklarıàBilgi
CEVAP E) Bilgi kaynağıàHaberleşme KanalıàBilgi Kullanıcısı

------------------------------------------------------------------
24-
Belli bir dönemde alış, satış ve üretim faaliyetlerine getirilen yeni sınırlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) İletme
CEVAP B) Geribildirim
C) Hesaplama
D) Süreçleme
E) Veri toplama

------------------------------------------------------------------
25-
Belgelendirme işlemi bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine bir örnek olabilir?

A) Sınıflandırma
B) Çoğaltma
CEVAP C) Kayıt
D) Toplama
E) Özetleme

------------------------------------------------------------------
26-

Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin dokunulmaz olmasının getirdiği bir sonuçtur?

A) Müşterilerin üretim sürecinin parçası olması
CEVAP B) Hizmetlerin kolay bir şekilde formüle edilememesi
C) Farklı müşterilerin farklı beklentilerde olması
D) Verilen hizmetlerin kişiden kişiye değişiklik göstermesi
E) Hizmeti alan kişilerin farklı duygular içinde olması

------------------------------------------------------------------
27-

Aşağıdakilerden hangisi süreç içerisinde hizmetlere ilişkin tanımlar içinde yer almaz?

CEVAP A) Dokunabilir veya dokunulamaz olan her şeyin konu olması
B) Herhangi bir şeyin sahipliğiyle sonuçlanmayan
C) Ürünlere ek değer yükleyen üretim dışı faaliyetler olması
D) Fiziksel ürünlerin satışıyla birlikte sağlanan eylemler olması
E) Fiziksel kaynaklarla birlikte de düşünülebilmesi

------------------------------------------------------------------
28-
Gerçek yada potansiyel alıcıların oluşturduğu bir grup aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Bölümlenmiş Pazar
B) Hedef pazar
CEVAP C) Pazar
D) Tüketici
E) Farklılaştırılmamış pazar

------------------------------------------------------------------
29-

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre değişkenleri aşağıdakilerden hangisinin altında incelenir?

A) Dış ticaret düzenlemeleri
B) Devletin ekonomiye müdahalesi
C) Tüketim kalıpları
CEVAP D) Satın alma gücü
E) Yatırım teşvikleri

------------------------------------------------------------------
30-
Engelli işçi istihdam etme yükümlülüğünün belirlenmesinde gereken elli işçi ölçütünün hesabı ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

A) Doğum izninde olan işçiler de işçi sayısının tespitinde hesaba katılır.
B) Deneme süresinde olan işçiler de işçi sayısının hesabında dikkate alınır.
C) Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.
CEVAP D) Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler hesaba katılmaz.
E) Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

------------------------------------------------------------------
31-
Borçlanma talebinde bulunan sigortalı ya da hak sahiplerinin prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazanç üzerinden ödenecek primin oranı nedir?

CEVAP A) % 32
B) %7,5
C) %20
D) %12
E) %12,5

------------------------------------------------------------------
32-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun doğması için işyerinde yürütülen iş en az kaç ay sürecek olmalıdır?

A) Beş ay
B) Dört ay
C) İki ay
D) Bir ay
CEVAP E) Altı ay

------------------------------------------------------------------
33-
İş Kanununa göre haftalık normal çalışma süresi azami kaç saattir?

A) Kırk iki
B) Otuz sekiz
C) Otuz beş
CEVAP D) Kırk beş
E) Kırk

------------------------------------------------------------------
34-

Grup Toplamına Göre

Genel Toplama Göre

Banka Kredileri

% 10

% 2

Çıkarılmış Tahviller

% 40

% 8

Borç Senetleri

% 3

% 1

Alınan Sipariş Avansları

% 37

% 7Yukarıda uzun vadeli yabancı kaynakları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İşletme mal alışlarında uzun vadeli senetleri fazla kullanmamaktadır.
CEVAP B) İşletmenin gelecek dönemlerde satış performansının düşük olması beklenmektedir.
C) Banka kredilerinin varlık finansmanındaki ağırlığı fazla değildir.
D) İşletme borçlanma aracı olarak uzun vadeli finansman bonolarını tercih etmektedir.
E) İşletme uzun vadeli finansman kaynağı olarak mali borçları kullanmaktadır.

------------------------------------------------------------------
35-
I) Fon Akış Tablosu

II) Bilanço

III) Nakit Akış Tablosu

IV) Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

V) Satışların Maliyeti TablosuYukarıda verilen finansal tablolardan hangisi / hangileri fon kavramının farklı tanımlamalarına göre düzenlenmektedir?

A) III – IV – V
B) I – IV – V
C) Sadece I
D) Sadece II
CEVAP E) I – III – IV

------------------------------------------------------------------
36-
Asit test oranı ile nakit oranı arasındaki farkın yüksek olduğu bir işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İşletmenin tahsilat sorunu yaşaması durumunda likiditesi bu durumdan etkilenmez.
CEVAP B) İşletmenin yüksek stok seviyesine sahiptir.
C) İşletme ağırlıklı olarak uzun vadeli finansman tercih etmektedir.
D) İşletme menkul kıymet yatırımı yapmamaktadır.
E) İşletmenin ticari alacakları dönen varlıklar içerisinde önemli bir ağırlığı sahiptir.

------------------------------------------------------------------
37-
Nakit akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin borç ödeme gücü hakkında bilgi sağlar.
B) İşletmenin gerçekleştirdiği satışların ne kadarlık kısmının nakit gerçekleştiği hakkında bilgi sağlar.
C) Diğer finansal tablolar gibi tahakkuk esasına göre düzenlenmiştir.
CEVAP D) İşletmenin net aktiflerindeki değişim hakkında bilgi sağlar.
E) İşletmenin nakit akışlarının zamanlaması hakkında bilgi sağlar.

------------------------------------------------------------------
38-
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu'nun (IAASB) yayımladığı standartlardan değildir?

A) Uluslararası Güvence Denetimi Standartları
B) Uluslararası Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları
C) Uluslararası Muhasebe Standartları
D) Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları
CEVAP E) Uluslararası Kalite Kontrol Standartları

------------------------------------------------------------------
39-
Bağımsız denetçi ile müşteri yönetimi arasındaki denetim ilişkisinde yönetime düşen sorumluluklar vardır. Yönetimin anladığı ve üstlendiği varsayılan (denetimin ön kabulü) bu sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Denetçinin denetim noktalarına ulaşımını sağlama sorumluluğu
CEVAP B) Denetçiyi gerekli müşteri çalışanlarıyla görüştürme sorumluluğu
C) Şirketin iç kontrol sistemini kurma ve yürütme sorumluluğu
D) Finansal tabloların ilgili finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlama sorumluluğu
E) Denetçinin ihtiyaç duyacağı bilgilere erişim sağlama sorumluluğu

------------------------------------------------------------------
40-
Anonim şirketlerin yıllık finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetiminde aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır?

A) İlgili Hizmet Standartları
B) Güvence Denetimi Standartları
C) Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları
D) İç Denetim Standartları
CEVAP E) Bağımsız Denetim Standartları

------------------------------------------------------------------
41-
Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eden denetim prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnceleme
B) Sorgulama
CEVAP C) Analitik prosedür
D) Yeniden uygulama
E) Yeniden hesaplama

------------------------------------------------------------------
42-
Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?

A) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir.
B) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
C) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
CEVAP E) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.

------------------------------------------------------------------
43-
Toplam değişken maliyetleri 60.000 TL ve katkı oranı %40 olan bir işletmenin toplam net satışları ne kadardır?

A) 24.000 TL.
B) 120.000 TL.
CEVAP C) 150.000 TL.
D) 100.000 TL.
E) 90.000 TL.

------------------------------------------------------------------
44-
Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi esasına dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP A) Değişken maliyet sistemi
B) Asal maliyet sistemi
C) Sabit maliyet sistemi
D) Tam maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi
------------------------------------------------------------------
45-
Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

CEVAP A) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
B) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
D) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
1