duyurular

teos euse susev4 - 05. değerlendirme testi-teos 4. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
Hepsi doğru olmak zorunda değil. Kendi cevaplarım. 80 adlım.


Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yöntemlerinden birisi değildir?

A) Karma yöntem
B) Anket
C) Gözlem
cevap D) İş tanımı
E) Görüşme

////////////////////////////////////////////////////////////////

“Çalışanların kendini örgütünün bir parçası olarak görmesi sonucu örgüt adına gönüllü şekilde üstün çaba göstermesi ……………………. …………… kavramı ile ifade edilir.”

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kavram nedir?

A) Psikolojik sözleşme
B) Örgütsel sinizm
C) İş etiği
D) Örgütsel güven
cevap E) Örgütsel vatandaşlık

////////////////////////////////////////////////////////////////

“……………………………………, örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla bütünleşmesi ve uyumlaşması sürecidir.”A) Örgütsel sinizm
cevap B) Örgütsel özdeşleşme
C) Personel güçlendirme
D) Örgütsel sessizlik
E) Whistleblowing

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları arasında ifade edilmez?

cevap A) Meta etik
B) Diğerkamlık
C) Nezaket tabanlı bilgilendirme
D) Vicdanlılık
E) Centilmenlik

////////////////////////////////////////////////////////////////

“Belli bir göreve en uygun kişinin getirilmesi”ni ifade eden İKY ilkesi hangisidir?

A) Eşitlik ilkesi
B) Disiplin ilkesi
C) Bilimsellik ilkesi
D) Güvence ilkesi
cevap E) Liyakat (Yeterlilik) ilkesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir unsurlarından birisi değildir?

A) Menkul sermaye iradı
B) Gayrimenkul sermaye iradı
C) Ücret
cevap D) Kurum kazancı
E) Serbest meslek kazancı

////////////////////////////////////////////////////////////////

Zirai işletme hesabı esasına göre zirai faaliyetle iştigal eden bir mükellef açısından Gelir Vergisi Kanunu açısından aşağıdaki veriler ışığında beyan edilecek gelir ne kadar olacaktır?

*Hasılat 30.000 TL

*Hesap dönemi başı mahsul değeri 10.000 TL

*Ödenen gider 10.000 TL

*Borçlanılan gider 5.000 TL

*Hesap dönemi sonu mahsul değeri 3.000 TL

A) 13.000 TL
B) 17.000 TL
C) 20.000 TL
cevap D) 8.000 TL
E) 15.000 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

Serbest meslek kazançlarında elde etme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Verginin tahsili
cevap B) Vergiyi doğuran olay
C) Tahakkuk
D) Verginin tebliği
E) Hesap dönemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bir gelir vergisi mükellefinin ücretinin talep edilebilir duruma gelmesi aşağıdaki hangi terim ile ifade edilebilir?

A) Vergiyi doğuran olay
B) Tahakkuk
cevap C) Gelir
D) Gider
E) Verginin tebliği

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bir gelir vergisi mükellefinin ücretinin talep edilebilir duruma gelmesi aşağıdaki hangi terim ile ifade edilebilir?

A) Vergiyi doğuran olay
cevap B) Gelir
C) Verginin tebliği
D) Tahakkuk
E) Gider

////////////////////////////////////////////////////////////////

Ücret aşağıda yer alan hangi vergi kanununda bir gelir unsuru olarak hüküm altına alınmıştır?

A) Kurumlar Vergisi Kanunu
B) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
cevap C) Gelir Vergisi Kanunu
D) Vergi Usul Kanunu
E) Katma Değer Vergisi Kanunu

////////////////////////////////////////////////////////////////

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, 2015 takvim yılında, tam mükellefiyete tabi olan bay A'nın Hollanda'da bulunan gayrimenkulünü kiraya vermekten dolayı elde ettiği kira geliri 20.000 TL, Türkiye'deki serbest meslek faaliyetlerinde elde ettiği net geliri 30.000 TL ve Türkiye'de bulunan işyerini kiraya verme sonucunda elde ettiği işyeri kira geliri 100.000 TL'dır. Bu çerçevede temel olarak bay A tarafından beyan edilecek gelir aşağıdakilerden hangisi olacaktır?

A) 100.000 TL
B) 50.000 TL
C) 30.000 T
cevap D) 150.000 TL
E) 20.000 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?

A) 9 TL.
B) 10 TL.
cevap C) 11 TL.
D) 20 TL.
E) 14 TL.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal maliyet sistemi
cevap B) Tam maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi
D) Değişken maliyet sistemi
E) Tahmini maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

A) Direkt maliyet
B) Değişken maliyet
C) Yarı değişken maliyet
D) Endirekt maliyet
cevap E) Sabit maliyet

////////////////////////////////////////////////////////////////

Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almaz?

cevap A) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
B) Üretim giderleri
C) Genel yönetim giderleri
D) Araştırma ve geliştirme giderleri
E) Finansman giderleri

////////////////////////////////////////////////////////////////


Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

A) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
B) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
cevap D) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
E) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////////////////

Toplam olarak ele alındığında üretim hacmindeki değişmelere paralel olarak değişen fakat genellikle birim olarak sabit kalan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

cevap A) Değişken maliyet
B) Kontrol edilemez maliyet
C) Sabit maliyet
D) Direkt maliyet
E) Yarı sabit maliyet

////////////////////////////////////////////////////////////////

31.10.2000 tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezasını gerektiren eylemler için kovuşturma yapılmasına engel olan zamanaşımı süresidir?

A) 2
B) 3
cevap C) 5
D) 4
E) 7

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi 16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş sınavlardandır?

A) B grubu staj ara dönem değerlendirmesi
B) A grubu staj ara dönem değerlendirmesi
C) C grubu staj bitirme değerlendirmesi
cevap D) Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleki yeterlilik sınavları
E) Staja başlama değerlendirmesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

16.01.2005 tarihli Sınav Yönetmeliğine göre TÜRMOB (Birlik), serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarını yılda kaç kere yapacaktır?

A) Staj dönemlerini gözeterek yılda 4 kez
B) Staj dönemlerini gözeterek yılda 1 kez
C) Staj dönemlerini gözeterek yılda 5 kez
D) Staj dönemlerini gözeterek yılda 2 kez
cevap E) Staj dönemlerini gözeterek yılda 3 kez

////////////////////////////////////////////////////////////////

23.08.1997 tarihli Staj Yönetmeliğine göre staj başvuruları hangi aylarda yapılır?

A) Her yılın Mart, Ağustos, Aralık aylarında
cevap B) Her yılın Nisan, Ağustos, Aralık aylarında
C) Her yılın Mart, Temmuz, Kasım aylarında
D) Her yılın Mayıs, Temmuz, Aralık aylarında
E) Her yılın Nisan, Temmuz, Kasım aylarında

////////////////////////////////////////////////////////////////

Yeminli Mali Müşavirlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

cevap A) YMM ruhsatı, SPK'nın onayı ile Maliye Bakanlığı tarafından verilir.
B) Kural olarak en az 10 yıl SMMM olarak çalışanlar YMM sınavına girebilir.
C) Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmaları şarttır
D) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler.
E) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmaları şarttır

////////////////////////////////////////////////////////////////

SMMM ve YMM mesleklerine ilişkin 3568 sayılı Yasa'da düzenlenmiş olan .....bilirkişi heyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) SMMM ve YMM'lerin disiplin suçu işlemeleri nedeniyle atanan bilirkişi heyeti; Maliye Bakanlığı tarafından beş kişilik hesap uzmanından meydana gelir.
B) YMM'lerin tasdik yetkilerini kötüye kullanmaları nedeniyle atanan bilirkişi heyeti; Türmob tarafından vergi denetim elemanları arasından seçilecek 5 kişiden meydana gelir.
cevap C) Meslekle ilgili disiplin suçlarının cezalandırılması amacıyla atanması gereken bilirkişi heyeti; Maliye Bakanlığının hakimler arasından seçeceği 7 kişiden oluşur.
D) SMMM ve YMM yaptıkları denetim işleri nedeniyle dava açılması halinde atanan bilirkişi heyeti; biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşur.
E) SMMM ve YMM sınavlarının yargı mercilerine intikal etmesi halinde atanan bilirkişi heyeti; sınav komisyonunda görev almamış olmaları kaydıyla, biri Maliye Bakanlığı merkezi vergi denetim elemanı, biri alanında uzman meslek mensubu, biri ise dava edilen sınav konusunda ihtisas sahibi öğretim üyesinden oluşur.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Hangi INCOTERM satıcı için minimum yükümlük getirmektedir?

A) CFR
B) FAS
C) EXW
cevap D) CIF
E) FOB

////////////////////////////////////////////////////////////////

INCOTERMS 2010 ile ilgili yanlış şıkkı işaretleyiniz

A) FOB ve FAS sadece deniz ve iç suyolu taşımacılığında kullanılır
B) DEQ ve DAF teslim şekilleri kaldırılmıştır
cevap C) Toplam 13 INCOTERMS/teslim şekli içerir
D) DAT ve DAP teslim şekilleri oluşturulmuştur
E) Toplam 11 INCOTERMS/teslim şekli içerir

////////////////////////////////////////////////////////////////

INCOTERMS (Uluslararası Teslim Şekilleri) düzenlemesini hangi uluslararası kurum yapar?

A) Dünya Ticaret Örgütü
cevap B) Uluslararası Ticaret Odası
C) Dünya Gümrük Örgütü
D) Dünya Bankası
E) Birleşmiş Milletler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Doğru ifadeyi işaretleyin: “Bağlayıcı tarife bilgisi …”

A) Sadece gerçek kişilerce talep edilebilir
cevap B) İdari bir karardır
C) Sadece tüzel kişilerce talep edilebilir
D) Yetkili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince re'sen verilen bir karardır
E) Eşyanın ekonomik milliyetini belirler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Bugün 6.000 TL'yi %15 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 yıl boyunca bankaya yatırırsak, faiz getirisi toplam kaç TL olur?

cevap A) 3.125 TL
B) 3.512 TL
C) 3.098 TL
D) 3.423 TL
E) 3.217 TL

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarındandır?

I. Yatırım Kararları

II. Finansman Kararları

III. Kâr Dağıtımı Kararları

cevap A) I., II. ve III.
B) I. ve II.
C) II. ve III.
D) Yalnızca II
E) I. ve III.

////////////////////////////////////////////////////////////////


Ekonomik kâr için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ekonomik kâr, işletme borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârından büyüktür.
cevap B) Ekonomik kâr, işletme borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârından küçüktür.
C) Ekonomik kâr, ile özkaynak maliyetlerinin bir ilişkisi yoktur.
D) Ekonomik kâr, özellikle borçlanmanın kâr üzerindeki etkisini ölçmek için hesaplanır.
E) Ekonomik kâr, borç kullanan bir işletmede; muhasebe kârına eşittir.

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletme yöneticileri ile işletmenin ortakları arasında ortaya çıkan çıkar (menfaat) çatışması nasıl adlandırılır?

A) Değer Sorunu
B) Menfaat Sorunu
C) Kişiselleştirme Sorunu
D) Çıkar Sorunu
cevap E) Temsil Sorunu

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletmenin likiditesi ile ilgili aşağıdaki aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dönen varlıkların toplamı değişmezse; kısa vadeli borçlar arttığında likidite azalır.
B) Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeterliliğidir.
cevap C) Likidite, arttığında işletmenin kârlılığı da artar.
D) Kısa vadeli yabancı kaynakların toplamı değişmezse; dönen varlıklar arttığında likidite artar.
E) İşletmenin net işletme sermayesi arttığında likidite artar.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün inceleme yetkisi kapsamında değildir?

A) Tescil başvurusunun ticaret siciline tescili gereken bir husus olup olmadığı
cevap ) Tescile konu işletmenin tescilinin ekonomik açıdan yerinde olup olmadığı
C) Tescil başvurusuna konu ticaret unvanının yanıltıcı olup olmadığı
D) Tescil konusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığı
E) Kollektif şirket sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup olmadığı

////////////////////////////////////////////////////////////////

İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve diğer işletmelerden ayırt etmek amacıyla kullanılan adlara ne ad verilir?

A) Firma adı
B) Şirket adı
C) Ticaret unvanı
D) Marka
cevap E) İşletme adı

////////////////////////////////////////////////////////////////

Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin sona erme nedenleri arasında yer almaz?

A) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesi
B) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesi
C) Şirket genel kurulunun Kanunda öngörülen nisaplara uygun şekilde bir sona erme kararı alması
cevap D) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, ortaklardan birinin ölmesi
E) Şirketin iflasına karar verilmesi

////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması

II. Şirketin ek ödeme olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması

III. Şirketin borçlanma aracı halka arz edebilmesi için gerekli masrafların karşılanması

IV. Şirketin malvarlığının on katını aşan miktarda yükümlülük doğuran bir sözleşme ilişkisi içerisine girmesiTürk Ticaret Kanunu'na göre yukarıdaki hallerin hangilerinde ortaklar şirket sözleşmesiyle esas sermaye payı bedeli dışında “ek ödeme” ile yükümlü tutulabilir?A) II, III
cevap B) I, II
C) I, III
D) II, IV
E) III, IV

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi, taşınması kararlaştırılan eşyanın tamamı yüklenmiş olmasa bile, gönderenin istemi üzerine taşıyıcının yola çıkmak zorunda olduğu kısmi taşıma durumunda, taşıyıcının talep edebileceği haklardan değildir?

A) Doğmuş bekleme ücreti
B) Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen teminatsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini isteyebilme
C) Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını
cevap D) Kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya taşınmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti ile diğer sözleşmeden doğan ücretin tamamı
E) Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderler ve uğradığı zarar

////////////////////////////////////////////////////////////////

23 24 Uluslararasi Ti 25 26 27 28 Finansal Yoneti 29 30 31 32 33 Ticaret Hukuku 34 35 36 37 38 39 Denetim ve Guve 40 41 42 43 44 45
Aşağıdaki sigortalardan hangisi zarar sigortaları grubuna dahil değildir?A) Hırsızlık sigortası
cevap B) Taşıma sigortası
C) Kaza sigortası
D) Yangın sigortası
E) Deprem sigortası

////////////////////////////////////////////////////////////////

Güvence hizmetlerinin kanıt unsuruyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanıtların dayandığı belgelerin sahte olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.
B) Kanıt toplanırken mesleki şüpheci bir tutum içinde olunmalıdır.
C) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken güvence hizmet riski de göz önünde bulundurulur.
D) Elde edilecek kanıtların elde edilecek güvence seviyesine göre yeterli ve uygun olması gerekir.
cevap E) Kanıt toplama prosedürleri tasarlanırken hakkında kanıt toplanacak kalemin önemliliği de göz önünde bulundurulur.

////////////////////////////////////////////////////////////////


Denetçi, satışlar kaleminde önemli yanlışlıklar olduğunu, bunun da birçok finansal tablo kalemini etkilediğini tespit etmiştir.

Denetçi müşteri tabloları için aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmalıdır?

A) Şartlı görüş
B) Görüş bildirmekten kaçınma
C) Olumlu görüş
D) Denetimden çekilme
cevap E) Olumsuz görüş

////////////////////////////////////////////////////////////////

Denetçinin bir müşterideki ilk denetimi, takip eden denetimlerinden daha fazla zaman alır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Denetim şirketleri ilk denetimlerde daha çok tecrübesiz denetçileri görevlendirirler.
B) İlk denetimlerde müşterinin önceki denetçilerine danışılır.
C) İlk denetimlerde daha az denetçi çalıştırılır.
cevap D) Müşterinin yapısı, faaliyetleri, iç kontrolü tanıdık değildir ve bunlar üzerinde dikkatlice durulmalıdır.
E) İlk denetimlerde daha fazla banka mutabakatı alınır.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Denetim kanıtlarının güvenilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tahmin veya yargı içeren kanıtlar, objektif olan kanıtlardan daha az güvenilirdir.
B) Müşterinin iç kontrol sisteminin işlerliği arttıkça, bu sistemin ürettiği bilgilere dayanan kanıtların güvenilirliği de artar.
C) Müşteriden bağımsız bir kişiden alınan bilgi güvenilirdir.
cevap D) Müşteri dışı kaynaklardan elde edilen kanıtlar, müşteri içi kaynaklardan elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir.
E) Denetçinin doğrudan elde ettiği kanıtlar, dolaylı yoldan elde edilen kanıtlardan daha güvenilirdir.

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdaki kalemlerden hangisi için mutlaka her denetimde maddi prosedür uygulanmak zorunda değildir?A) Kısa vadeli borçlar
B) Hile riski yüksek kalemler
cevap C) Finansal tablolar oluşturulurken yapılmış önemli muhasebe kayıtları ve diğer düzeltmeler
D) Satışlar
E) Önemlilik seviyesini aşan kalemler

////////////////////////////////////////////////////////////////

Aşağıdakilerden hangisi analitik prosedür değildir?

A) Alacak bakiyeleri için borçlulardan mutabakat alınması ve farklılıkların araştırılması
B) Aylık performans raporlarını inceleyerek gelir ve giderlerde önemli sapmalar olup olmadığına bakma
cevap C) Kar marjlarının önemli bir farklılık var mı diye sektör ortalamasıyla karşılaştırılması
D) Brüt kar marjının önceki yıllarla karşılaştırılması ve önemli farklılıkların araştırılması
E) Ticari alacakların büyüme hızıyla satışların büyüme hızının karşılaştırılması
1
cayisallama cayisallama
5. değerlendirme sonuçları olacak.