confessions

mödo

Yazar  · 1 Nisan 2015 Çarşamba

  1. toplam giri 817
  2. takipçi 2
  3. puan 3519
  4. toplam gelir 3,31 ₺

jus cogens

mödo
Uluslararası hukukun emredici kuralları yani kendisinden hiçbir şekilde sapmanın mümkün olmadığı ve tüm devletlerce kabul edilen bağlayıcı kurallardır. Buna örnek kölelik yasağı ve soykırım yasağı verilebilir.

teamül

mödo
Eskiden beri uygulanagelen, insanlar arasında yapılması gerektiğine dair inancın bulunduğu, buna aykırı davranış sergilenmesi üzerine halkın tepkisi ile karşılaşılan örf, gelenek, görenektir. Kısacası gelenek, yapılageliş denilebilir. Bir kuralın teamül olabilmesinin şartı (İslâm hukukuna göre) ilk defa ne zaman uygulandığını kimsenin hatırlamaması, bilmemesi gerekmektedir.(Bu güzel bir ölçüttür.)

çerkes hasan

mödo
Çerkes Hasan, Osmanlı askeri, padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi. Hüseyin Avni Paşa ve diğer paşaların Sultan Abdülaziz'i hâl edip şehit etmelerinden, bu kişilerin elini kolunu sallayarak gezmelerinden rahat etmeyen Çerkes Hasan, 15 Haziran 1876 günü bir Osmanlı hükümet toplantısını basarak 5 devlet büyüğünü öldürmüş, en az 10 kişiyi yaralamış ve idam edilmiştir. adalet yanlısı bir vatan kahramanıdır.

fiil

mödo
Fiil, belirli bir amaca yönelen, kişinin isteğine ve iradesine bağlı, dış dünyada etki doğuran icrai yahut ihmali bir insan davranışıdır.

selahattin eyyubi

mödo
Kudüs'ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi, akabinde Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi. Onun hakkında Sobernheim şöyle diyor: “Zekâsı ve dindarlığı üzerinde kurulmuş bulunan iktidarı sarsılmaz haldeydi. Her türlü hırs ve
tamah ona yabancıydı.
Selâhaddin Eyyubi, verdiği sözü ne pahasına olursa olsun tutar, affetmeyi severdi. İbn Cübeyr onun, "Af konusunda hata etmek, haklı olarak cezalandırmaktan daha çok hoşuma gider." dediğini nakleder. Eman verdiği kişileri kesinlikle cezalandırmamıştır. Haçlılar onun bu yönünü çok takdir etmiştir. Şam'da vefat etti. Kabri Şam'da bulunan Emeviye Camii haziresindedir.

ebussuud efendi

mödo
Osmanlı devleti Kanuni Sultan Süleyman zamanında şeyhülislâmlık görevini ifa etmiştir. Zamanının en büyük hukukçusu ve İslam alimidir. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en büyük iki hukukçudan birisidir. Avrupalılar tarafından da tanınan ebussuud efendi fetvaları ile meşhurdur. 30 Aralık 1491 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. 'Hoca Çelebi' olarak da bilinir. Tam adı Mehmed Ebussuud El- İmadi'dir. Mutasavvıf Muhyiddin Mehmed'in oğlu, anne tarafından da Ali Kuşçu'nun torunudur. 1545'te şeyhülislamlığa getirildi ve hayatı boyunca bu görevde kaldı. Özellikle batıniliği benimseyen mutasavvıflara karşı koydu.

ceza hukuku

mödo
Devletin anayasasını koruyan, suçluları cezalandıran, suçsuzları gözeten devletin bir hukuk koludur. Kamu hukukuna dahil olan bu alan, devletin demir yumruğu olarak bilinir.

ekrem buğra ekinci

mödo
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Ekrem Buğra Ekinci, Türk Hukuk Tarihi, Umumi Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku dersleri vermektedir. İngilizce ve Arapça bilir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ahmet cevdet paşa

mödo
Ahmet Cevdet Paşa çeşitli meziyetleri uhdesinde toplamış bir şahsiyettir. Tarihçi, gramerci, idare adamı, hukukçu, edebiyatçı ve din adamıdır. Her sahada eser vermiştir. O zamana kadar câri bulunan şer'î hukukun mühim bir kısmını ilk defa kanunlaştırmak suretiyle İslâm tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Son devir Osmanlı âlimlerinin en büyüklerinden ve çok yönlü İslâm âlimlerinin son zamanda yetişmiş tipik bir temsilcisidir. Bu cihetten Cevdet Paşa'yı tanımak, yakın tarihimizi de çeşitli cihetleriyle öğrenme yönünden fayda sağlayacaktır.

kanun-u muvakkat

mödo
Osmanlı zamanında Bakanlar kuruluna tanınmış geçici kanundur. Muvakkat kelimesi de esasen Arapça kökenli olup geçici anlamında kullanılır. Bir nevi vakitli kanun. Hukukumuzda kanun hükmünde kararnameler Bakanlar kuruluna tanınmıştı. Bu yetki kalktı. Muvakkat kanun günümüz anlamıyla kanun hükmünde kararname demektir.
2 /