confessions

memursozluk

Admin  · 24 Nisan 2015 Cuma

  1. toplam giri 1086
  2. takipçi 22
  3. puan 7254
  4. toplam gelir 7,77 ₺

sakarya üni. sözl. personel alacak 03.07.2015

memursozluk
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, 2013 ve 2014 KPSSP3 (B) Grubu puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile (gbkz:4 dört Sözleşmeli Bilişim Personeli) alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b.Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c.(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d.Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e.Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/4 kişi)

¦Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

¦Web servislerine hakim olmak

¦Asp.Net MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış olmak,

¦MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,

¦Web Teknolojileri (HTML5, CSS, j a v a s c r i p t, JQery) konularında tecrübeli olmak,

¦Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

¦Y oğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

¦İngilizce bilmek,

¦Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 19/06/2015 - 03/07/2015 tarihleri arasındahttp://www.sakarva.edu.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu'nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 03/07/2015 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a.Başvuru formu (Fotoğraflı).

b.Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz

edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

c.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi

gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır).

d.GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel

programlama dilini bildiğini gösterir belge.

e.Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR'da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi

gösteren belgeler (sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

f.Özgeçmiş

g.İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30'ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sakarya.edu.trsitesinde 10/07/2015 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV-SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.

Yazılı sınav, 22/07/2015 tarihinde saat 14:00 - 16:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir.

V-DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VI-SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup, uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden sonra www.sakarva.edu.trsitesinde ilan edilecektir. Uygulamalı sınav sonuçları, www.sakarva.edu.trsitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII-(gbkz:ÜCRET)

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

enerji piyasası düz. kurumu avukat alacak 15.05.2015

memursozluk
ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU
AVUKATLIK SINAV DUYURUSU
http://www.epdk.org.tr/documents/ikm/sinav/2015/IKM_SinavDuyurusu_AvukatAlimi_042015.pdf

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli (gbkz:10 (on) Avukat)
kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi (15/05/2015) itibarıyla
aşağıdaki şartlar aranacaktır:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2- Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
3- Avukatlık belgesine sahip olmak,
4- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak
kaydıyla, yapılacak sıralamada en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ayrılan
kontenjanın (5) beş katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana
sahip adaylar da sınava çağrılırlar).

II- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı başvuruları, 04 Mayıs 2015 tarihinde başlayacak 15 Mayıs 2015 tarihi
mesai saati bitimi (saat:18:00) itibariyle sona erecektir.
Başvurular, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) veya
www.epdk.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen
belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda aşağıdaki belgelerin son başvuru tarihine kadar
Kuruma ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu
yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz
olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.epdk.gov.tr internet adresinde ve
(İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530
Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde yer alan Kurum hizmet binasında asılarak ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kurumdan veya Kurumun internet adresinden
temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:
1) Diploma ya da çıkış belgesinin aslı ya da noter veya mezun olunan okul tarafından
onaylanmış örneği,
2) Üç adet vesikalık fotoğraf,
3) (B) grubu kadrolar için 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS sonuç
belgesi,
4) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
5) Avukatlık belgesinin aslı veya onaylı örneği.
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslim
edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Kurum tarafından da
onaylanabilir.

IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, 2–5 Haziran 2015 tarihleri arasında (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)
adresinde bulunan Kurum hizmet binasında yapılacaktır.
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır.
Sınav konuları şunlardır: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku,
Medeni Hukuk, Medeni Usul Hukuku, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, Ceza Hukuku,
Ceza Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku.

V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konular esas alınarak,
1) Genel yetenek ve genel kültür (20 Puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 Puan),
3) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu (20 Puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (20 Puan),
5) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 Puan),
yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları
kaydıyla KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle
belirlenir. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan
sıralamasına göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan
aday sıralamada üstte yer alacaktır.
Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda belirtilen
kadro sayısının yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi belirlenecektir.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları Kurumun internet sayfasında ve hizmet binasında ilan edilecektir.
Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır.
İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen
kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate alınmaz.
Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun www.epdk.gov.tr
internet sayfasından yapılacaktır.
(gbkz:İlan olunur).

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 40 00

darende sydv personel alım ilanı 26.11.2015

memursozluk
1 kişi (gbkz:büro görevlisi) alacak

- EN AZ OFİS PROGRAMLARINI BİLİYOR OLMAK
- EN AZ (B) SINIFI BELGESİ OLMAK
- 1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 2-1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu ve 1 adet Büro Görevlisi kadrosu için ; En az 4 yıllık fakültelerden mezun olmak. (Adaylar yukarıda ayrı ayrı belirtilen kadrolardan yalnızca 1 tanesine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla kadroya müracaat edenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.) 3- Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak. 4- Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak. 5- Başvuranların çevreyi iyi biliyor olmaları gerekmektedir. 6- En az 1 (bir) yıldır Malatya İlinin Darende ilçesinde ikamet ediyor olmak veya Darende Nufus kütüğüne kayıtlı olmak.1 kişi (gbkz: sosyal yardım ve inceleme görevlisi ) alacak

- EN AZ OFİS PROGRAMLARINI BİLİYOR OLMAK
- EN AZ ( B) SINIFI
- 1- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 2-1 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu ve 1 adet Büro Görevlisi kadrosu için ; En az 4 yıllık fakültelerden mezun olmak. (Adaylar yukarıda ayrı ayrı belirtilen kadrolardan yalnızca 1 tanesine müracaat edebileceklerdir. Birden fazla kadroya müracaat edenlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.) 3- Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak. 4- Sosyal iletişim becerilerine sahip olmak. 5- Başvuranların çevreyi iyi biliyor olmaları gerekmektedir. 6- En az 1 (bir) yıldır Malatya İlinin Darende ilçesinde ikamet ediyor olmak veya Darende Nufus kütüğüne kayıtlı olmak.

30 ağustos zafer bayramı

memursozluk
Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal bayramıdır. Her yıl 30 Ağustos günü kutlanır. Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.
55 /