confessions

ingiliz anahtari

Yazar  · 27 Temmuz 2018 Cuma

  1. toplam giri 182
  2. takipçi 2
  3. puan 1006
  4. toplam gelir 0,11 ₺

taha kocatepe

ingiliz anahtari
bu öğretmenlik mesleği gerçekten çok kutsal. gözlerinden öpüyorum taha.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görme engelli öğrencilerin bisiklete binme hayalini fark eden öğretmen Taha Kocatepe, onları mutlu edecek bir etkinlik düzenledi.

komünist

ingiliz anahtari
(bkz:komünizm) savunucusu insan.

Sivas'ın bir köyünde, bir gürültü, patırtı.
Yaşlı amca:
-Oğlum, ne oluyor orada?
-Gençler bir komünist yakalamış, dövüyorlar.
-Hee, açılın lan ben de vurayım iki tane.
Gençler açılır.
-Aa, lan bu insanmış ya!
Yıllarca komünisti, sosyalisti öyle bir anlattılar ki.

yusuf harputlu

ingiliz anahtari
türkücü bozuntusu.
Düşünün artık ne kadar aşağılık bir ülke olduk istediği pantolunu bulamadığı diye magaza çalışanı dövmek nedir

istediği pantolonu bulamaması üzerine çıkan tartışma sonrası mağazada çalışan Emine Y. ve Kader Y.adlı iki kadını darp etti.

https://www.birgun.net/haber-detay/istedigi-pantolonu-bulamayan-turkucu-magaza-calisani-iki-kadini-darp-etti-236869.html

konkordato

ingiliz anahtari
Konkordato Özet

Latince concentare (birlikte şarkı söylemek) fiili, yine Latince concordare(con+cor, cord- yürek, akıl, gönül) "anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak" fiiline, oradan da yine Latince concordatum sözcüğüne türetilmiş ve oradan da İtalyanca concordato "uyuşma, anlaşma" sözcüğüne evrilmiştir.

İngilizcede; Concordat: Antlaşma ya da Bankrupt's Certificate: İflas Belgesi.

XI.(11) yüzyıldan sonra, Papalık ile başka hükûmetler(genellikle Katolik Devletler) arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenlemek üzere yapılan anlaşma.

İcra-iflas ertelemenin lağvedilmesi(15.08.2018 7101 S.K., TTK Md.377, 2004 Sayılı İ.İ.K. Md.285) ile birlikte bunun yerine konkordato süreci uygulanıyor.

Konkordato; Borçlunun mali yapısının bozulması ile birlikte alacaklıların alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve Ticari Mahkemece onaylanan anlaşma olarak ifade edilen konkordato; tarafların ortak bir uzlaşı içinde mevcut vadesi gelen borçların geri ödenmesine ilişkin önemli bir hukuk yolu olarak da tanımlanabilir. Konkordato; ilgili şirkette vergi incelemesi yapılamayacağı anlamı taşımamaktadır(İflas Ertelemeye sadece sermaye şirketleri başvurabilirken, Konkordatoya sermaye şirketlerinin yanı sıra gerçek kişiler, şahıs şirketleri ve dernekler, vakıflar ve de alıcılar da başvurabilmektedir). Konkordato da; alacaktan vazgeçme olabileceği gibi, borcun vadelendirilmesi de olabilir(İflas Erteleme de, alacaklılar alacaklarından vazgeçmez).

Başvuru Şartları:

Mali durumun bozulması, aciz hali(Borçlunun vadesi gelmiş borçlarını süresinde ödeme imkansızlığı içerisinde bulunma durumu).

Çeşitleri:

Adi Konkortado; Tarafların kendi aralarında akdettikleri mahkeme onaylı borç sözleşmesi.

İflastan Sonra Konkordato; İflasına karar verilmiş bir kimse verilen bu iflas kararının kaldırılması için teklif ettiği konkortatodur.

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato; Borçlu, malvarlığı üzerinde tasarruf etmek yada bu malların tamamını veya bir kısmını üçüncü kişiye devretme yetkisini alacaklılara verdiği konkordatodur.

Süresi:

Kabul Süreci, mahkeme yargılaması dahil en fazla 2 yıl 5 ay sürmektedir. Geçici mühlet; 3 ay + 2 ay, Kesin mühlet ise; 1 yıl + 6 aydır. Konkordato haricinde meydana gelebilecek yeni borçlar mevcut konkordatoya tabi olmayacaktır. Yani borçlu konkortado sürecinde yeni bir borç alamayacağı anlamındadır. Bu durum, hali hazırda borcundan dolayı batma durumuna gelen borçlunun tekrardan borç almak durumuna gelmemesi gereğidir. Alacağın devredildiği durumlarda ise, Konkordato mühletinin verilmesinden önce, bir alacağın devir sözleşmesi yapılmış ve de devredilen alacak konkordato mühletinin mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise mevcut devir hüküm taşımamaktadır.

Süreç:

-Konkordato Talebi

-Geçici Mühlet Kararı(3 ay + 2 ay. 5 ayı geçemez. Süre uzatım talebinde geçici komiserin görüşü alınmalıdır. Alacaklılar ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ve ekli deliller ile birlikte mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini isteyebilir.)

-Kesin Mühlet Kararı(1 yıl, Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde verilir + 6 ay, zorluk teşkil eden durumlarda, komiserinde mevcut durumu açıklayan gerekçeli rapor ve talebi üzerine uzatma için. Kesin Mühlet Talebinin Red Kararına İtiraz; 10 gün içinde konkortado talep eden tarafça istinaf yoluna başvurabilir.)

-Alacaklılar Toplantısı(Alacaklılar Kurulu en fazla 7 alacaklı, her ay en az 1 kere toplanır ve oy çokluğuyla karar alınır. Komiser de bu toplantıda hazır bulunur. Kurulun Görevlerine Değinmedim.)

-Konkordato Tasdiki ve İlanı(Değinmedim)

-Hüküm ve Sonuçları: Mahkemenin tasdik kararıyla bağlayıcı hale gelir. Böylece konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmadan süre içerisinde doğan bütün alacaklar için mecburidir.

-Konkordatonun Feshi: Kısmen Fesih, tamamen Fesih(Değinmedim)

Talebin Yapılacağı Mahkeme:

İflasa Tabi Olmayan Borçlu; Borçlunun yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi.

İflasa Tabi Borçlu; Şirket merkezinin bulunduğu As. Tic. Mahkemesi. Fakat merkez yurt dışındaysa, Türkiye'deki merkez şubenin bulunduğu yer As. Tic. Mahkemesi.

Not: Talebe eklenilecek belgelere değinmedim.

Konkordato Komiseri:

Komiser, eş zamanlı olarak 5'den fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamaz.

Not: Komiser olabilme şartları, çalışma alanı, görevleri, işlemlerine itiraz, yükümlülükleri, hukuki sorumluluğu, komiserlikten ayrılma ve kaçınma vs konularına değinmedim)

Maliyeti:

Aşağıdaki tutarlar, asgari tutarlardır.

-Talep zamanında bildirilen alacaklı sayısının 3 katı tutarında tebligat gideri,

-İflasa tabi olanlar bakımından 15.000TL iflas gideri,

-Komiser olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000TL üzerinden hesaplanan 5 aylık ücret, İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,

-Tic. Sicil Gazetesi'nde yayınlanacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı 550TL,

-Bir Bilirkişi için Bilirkişi Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin 3 katı tutarı,

-Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nde belirlenen Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinim asgari tutarı,

-Diğer işlemler için 300TL.

Örnek:

Borçlu açısından Konkordato sebebiyle vazgeçilen alacaklar(VUK Md.324), borçlunun defterinde özel bir karşılık hesabına alınmaktadır. Bu hesap alacaktan vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak 3 yıl içinde zarar ile itfa edilmediği takdirde kar hesabına aktarılır. Burada önemli, ağır bir vergi matrahı da meydana gelebilir.

Alacaklı açısından vazgeçilen alacaklar; tahsiline imkan kalmayan değersiz alacaklardır(VUK Md.322). Bu bakımdan değersiz alacaklar, ilgili tarihte kayıtlı değerleri üzerinden zarara geçirilerek yok edilir.

Kaan A.Ş., Cem A.Ş.'den olan 500.000TL alacağını 27.10.2018 tarihli konkordato anlaşması ile almaktan vazgeçmiştir. Cem A.Ş.'nin de yıllar itibariyle kar/zarar durumunun da aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım.

2018 yılı (155.000) zarar, 2019 yılı 50.000 kar, 2020 yılı (55.000) zarar

500.000TL'lik bu tutar, Borçlu Cem A.Ş. açısından ödenmeyeceğinden, vazgeçilen alacak(VUK 324) olup, karşılık ayrılarak 3 yıl süre ile pasifte fon hesabında bekletilecektir. Bu 3 yıl içinde zarar edilen yıllara ait tutarlar, fondaki tutardan mahsup edilecektir. Kar olan yıllarda ise herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. 3. yılın son döneminde ise ilgili fon hesabında kalan bir tutar varsa yine ilgili 3.yılın dönem kazancına ilave edilir. Yani 500.000 - 155.000 - 55.000 = 290.000TL 2020 yılında dönem kazancına ilave edilir.

Alacaklı, Kaan A.Ş. açısından vazgeçilen alacak tutarı 500.000TL değersiz alacak(VUK 322) olduğu için kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Not: Konkordato Sürecinin genişliği sebebiyle yukarıda da belirttiğim bazı konulara ve de yine bunlara paralel bazı konu başlıklarına değinmedim. Mevcut bilgilerin yararlı olmasını ümit eder, saygılarımı sunarım.

Kaynaklar: 7101 Sayılı İ.İ.K. ve B.K.D.Y.H.K., 6102 Sayılı TTK, 2004 Sayılı İ.İ.K., Batı Roma'da Ticaret-Y.Koutsoulidou

C.K.S.

Alıntı
0 /