duyurular

euse 1.bölüm soruları

cayisallama cayisallama
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
B) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.
C) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
D) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
cevap E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
--------------------------------------------------------------
Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

cevap A) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
C) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.
--------------------------------------------------------------
Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

A) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.
cevap B) Ödeme vadesi.
C) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
D) Seri ve Sıra Numarası.
E) Faturanın düzenlenme tarihi.
--------------------------------------------------------------
Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

A) Serbest Meslek Erbabı.
B) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
cevap C) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
D) Ticaret ve Sanat Erbabı
E) Ticaret Şirketleri
----------------------------------------------------------------
Dışsal yığılma ekonomilerinin kuruluş yeri seçimine etkilerini aşağıdakilerden hangisi açıklamaz?

A) yığılma bölgelerinde işletmeler arası işbirliği ve işbölümü olanakları nispeten fazladır
cevap B) pazar payları nisbeten fazladır
C) ara mamül bulmak daha kolaydır.
D) üretim toplandığı bölgelerde genel olarak devlet tarafından gerçekleştirilen alt yapı yatırımları yeterli derece mevcuttur
E) girdilerin tedarikinde ve üretilen ürünlerin pazarlanması daha kolay olmaktadır.
----------------------------------------------------------------
Aşağıdakilerden hangisi gerçek likiditeyi ifade eder?A) nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki olumlu fark
cevap B) işletmenin tasfiyesi halinde sahip olduğu varlıklarıyla borçlarını ödeyebilme kabiliyeti
C) işletmenin ödeme kabiliyeti
D) kasadaki nakit para ve bankalardaki vadesiz mevduat
E) nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki olumsuz fark
----------------------------------------------------------------Nüfusun yaşlanması ile yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması hangi çevre faktörünün bir sonucudur?

A) Doğal çevre
B) Teknolojik çevre
C) Ekonomik çevre
cevap D) Sosyal çevre
E) Yasal çevre
----------------------------------------------------------------Heterojen bir pazarın homojen bölümlere ayrılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?A) Pazar araşatırma
cevapB) Pazar bölümlendirme
C) Kitle pazarlama
D) Kolayda pazarlama
E) Tutundurma faaliyeti
----------------------------------------------------------------İşletme iktisasında üretim faktörleri sınıflandırması nasıldır?A) Girişimcilik ve sermaye
B) Emek ve varlıklar
C) Fiziki ve parasal varlıklar
cevapD) Emek, doğa, sermaye ve girişimcilik
E) Emek, doğa ve sermaye
----------------------------------------------------------------Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya gelmesi Vergi Usul Kanunu ile aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?

A) Ödeme
B) Re'sen tarhiyat
cevapC) Tahakkuk
D) İkmalen tarhiyat
E) Tebliğ
----------------------------------------------------------------Gerçek bedeli belli olmayan, bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde, emsallerine göre sahip olacakları değer Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borsa rayici
B) İtibari değer
C) Maliyet bedeli
D) Mukayyet değer
cevap E) Emsal bedel
----------------------------------------------------------------Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu'na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?

A) Mukayyet değeri
B) İtibari değer
C) Borsa rayici
D) Tasarruf değeri
cevapE) Maliyet bedeli
-----------------------------------------------------------
Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?A) Kaçakçılık suçu fiili
cevapB) Usulsüzlük suçu fiili
C) Uzlaşma
D) Veri ziyaı
E) Üç kat vergi ziyaı cezası
--------------------------------------------------------------
Haklara ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Borçlu, yenilik doğuran hakkına dayanarak borcun konusu olan edimi yerine getirmekten kaçınma yetkisine sahip olur.
B) Bir borç ilişkisinde alacak hakkını genişleten ya da güvence altına alan haklar tali (yan) haklardır.
cevapC) Bir borç ilişkisinden doğan haklar, sadece alacaklının borçludan talep etmeye yetkili oldukları ile sınırlıdır.
D) Faiz, alacağı genişleten fer’i haklardandır.
E) Alacak hakkı, fer’i (bağlı) haklardandır.
--------------------------------------------------------------
Sözleşmeler ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Susma, kural olarak, örtülü kabul açıklaması sayılamaz.
B) Sözleşmenin meydana gelebilmesi için gerekli olan karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından önce yapılana icap denilmektedir.
C) Öneride değişiklik yapan irade açıklaması, yeni bir öneri olarak nitelendirilir.
cevapD) Bağışlama sözleşmesi tek tarafa borç yüklediği için tek taraflı hukuksal işlemlerdendir.
E) Sözleşme özgürlüğü ilkesi mutlak bir şekilde uygulanamamaktadır.
----------------------------------------------------------------Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden (hukuka uygunluk sebeplerinden) biri değildir?

cevapA) Kendi hakkını korumak için kuvvet kullanma
B) Ayırt etme gücünden yoksun olma
C) Daha üstün nitelikte özel yarar
D) Zorunluluk (zaruret / ıztırar) hali
E) Zarar görenin rızası
----------------------------------------------------------------Sebepsiz zenginleşmeden doğan talepler için öngörülen zamanaşımı süreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

cevap A) 1 ve 10 yıl
B) 2 ve 10 yıl
C) 2 ve 5 yıl
D) 5 ve 20 yıl
E) 1 ve 5 yıl
----------------------------------------------------------------Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğinde ana gider hesapları hangi esasa göre sınıflandırılmıştır?

A) Gider yeri esasına göre
B) Gider çeşidi esasına göre
cevap C) Fonksiyon esasına göre
D) Sorumluluk merkezi esasına göre
E) Giderleri yükleme olanağına göre
----------------------------------------------------------------
Bir malzemenin direkt veya endirekt olarak belirlenmesinde hangi ölçü esas alınır?

A) Malzemenin üretimde kullanılıp kullanılmaması
B) Malzemenin alış fiyatı
C) Malzemenin türü
D) Malzemenin istenildiği zaman tedarik edilip edilememesi
cevap E) Malzeme maliyetlerinin mamule doğrudan yüklenip yüklenememesi
----------------------------------------------------------------Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaların önemli olanlarının açıklanması gereği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal tabloların açıklanması
B) Finansal tablo dipnotlarının açıklanması
cevap C) Muhasebe politikalarının açıklanması
D) Özkaynak değişim tablosunun açıklanması
E) Nakit akış tablosunun açıklanması
----------------------------------------------------------------Türkiye’de şirketlerin finansal tablolarının denetimine ilişkin temel düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk ticaret kanunu
B) Gelir Vergisi Kanunu
cevap C) Vergi Usul Kanunu
D) Sermaye piyasası kanunu
E) Kurumlar Vergisi Kanunu
----------------------------------------------------------------Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A) Kişilik
B) İşletmenin sürekliliği
C) Sosyal sorumluluk
cevapD) Doğrulanabilirlik
E) Parayla ölçülme
----------------------------------------------------------------Aşağıdakilerden hangisi Katılım Bankacılığının en önemli unsurudur?

A) Küçük müşterilerine kredi açmazlar.
B) Mevduat hesabına vade sonunda faiz öderler.
cevap C) Kar prensibi ile çalışırlar. Belli bir süre sonunda müşterilerine kardan pay dağıtırlar.
D) Şube sayısı düşüktür.
E) Uzun dönemli yatırımları finanse etmek için kurulmuşlardır.
----------------------------------------------------------------
Bir veri kümesinin en büyük ve en küçük gözlemler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) Boşluk
B) Boyut
C) Ortalama
D) Sıklık
cevapE) Aralık
--------------------------------------------
Elimizdeki veri setinde yer alan gözlem değerleri; 5, 20, 17, 10 , 8'dir. Bu veri setinin aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) 14
B) 11
C) 9
D) 10
cevap E) 12

--------------------------------------------------------------
Bir şirket 4.000 TL'ye mal ettiği bir ticari malını 240 TL kârla satarsa, bu satışından elde ettiği kâr oranı % kaçtır?

cevap A) %6
B) %7
C) %5
D) %8
E) %4
--------------------------------------------------------------
Finansal piyasalar, örgütlenmeleri bakımından sınıflandırıldığında; aşağıdaki ikili sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

A) Sermaye Piyasaları –Organize Piyasalar
cevap B) Organize (Örgütlü) Piyasalar - Tezgahüstü Piyasaları
C) Birinci El Piyasalar –Spot (Nakit) Piyasalar
D) Organize (Örgütlü) Piyasalar - Birinci El Piyasalar
E) İkinci El Piyasaları – Vadeli (Türev) Piyasalar

--------------------------------------------------------------
Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetleri nasıl adlandırılır?

A) Menkul kıymet aracılık faaliyetleri
cevap B) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
C) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
D) Tamamlayıcı piyasa aracılık faaliyetleri
E) Bütünleyici piyasa aracılık faaliyetleri
--------------------------------------------------------------Aşağıdakilerden hangisi harcamalar yönüyle GSYH hesapabında yer almaz?

A) Net ihracat
cevapB) Sanayi sektörü katma değeri
C) Yatırım karcamaları
D) Kamu harcamaları
E) Tüketim harcamaları
--------------------------------------------------------------
Bir ülkede cari işlemler hesabı açık veriyorsa bu açığı kapatmak için aşağıdakilerde hangisi yapılmalıdır?

cevap A) Yatırım harcamalarını artırmak gerekir
B) Toplam tasarrufları artırmak gerekir
C) Transfer harcamalarını artırmak gerekir
D) Kamu harcamalarını artırmak gerekir
E) Vergi oranlarını düşürmek gerekir
--------------------------------------------------------------
0
6 /