duyurular

euse 2.bölüm soruları ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
B) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.
C) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
D) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
cevap E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
2-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) İşletme Defteri
cevap B) Defter-i Kebir
C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) Envanter Defteri
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-
Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
B) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
cecap C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
4-
Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

cevap A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
B) Ticaret Şirketleri
C) Serbest Meslek Erbabı.
D) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
E) Ticaret ve Sanat Erbabı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
5-Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?

A) Hazine bonosu
cevap B) Gelir ortaklığı senedi
C) Finansman bonoları
D) İmtiyazlı hisse senetleri
E) Katılma intifa senedi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
6-Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?

A) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
B) Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak , piyasa olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak
cevap C) Sermaye piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların maksimum kazancı sağlamaları için düzenlemeler yapmak
D) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak
E) Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
7-Gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortamdır.” Açıklaması aşağıdakilerden hangisini açıklamak için uygundur.

A) Alış Veriş Merkezi
B) Barter
cevap C) Piyasa
D) Trampa
E) Borsa
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
8-“Dönüşüm oranı” ya da “dönüşüm fiyatı” aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi için sözkonusudur?

A) Kira Sertifikası
B) Devlet Tahvili
cevap C) Finansman Bonosu
D) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
E) Gelir Ortaklığı Senedi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
9-Aşağıdaki rasyolardan hangisi ekonominin likidite durumunu takip etmek için izlenir?

A) Dış varlıklar / dış yükümlülükler
B) Emisyon / uluslararası rezervler
cevap C) APİ / merkez bankası parası
D) Emisyon / merkez bankası parası
E) Emisyon / toplam yükümlülükler
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
10-Aşağıdakilerden hangisi Genel Bütçe içinde yer almaz?

A) Bakanlıklar
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Başbakanlık
cevap E) İl özel idaresi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
11-Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda geçici dengesizliklere neden olmaz?

A) Tarımsal ürün rekoltesinde beklenmedik artış
B) Kurlarda spekülatif artış beklentisi ancak kurların artmaması
C) Yeni teknolojik gelişmeler
cevap D) Diğer ülkelerdeki ekonomik durgunluk
E) Ülke ihracatının uluslararası talepdeki değişmelere gecikmeli ayak uydurması
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
12-TCMB Haftalık Vaziyeti ile Analitik Bilanço arasında nasıl bir ilişki vardır?

cevap A) Haftalı Vaziyette Analitik Bilançosunun ayrıntıları yer almaktadır
B) Analitik Bilançoda Haftalık Vaziyetin ayrıntıları yer almaktadır
C) Haftalık Vaziyet ile Analitik Bilanço arasında herhangi bir ilişki yoktur
D) Haftalık Vaziyette sadece o haftadaki hesaplar yer alırken Analitik Bilançoda bir aylık hesaplar yer almaktadır
E) Haftalık Vaziyet stok değişmeleri gösterirken Analitik Bilaço akım değişmeleri gösterir
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
13-I)Taşıma senedi iki özgün nüsha olarak hazırlanır.

II)Taşıma senedi gönderen tarafından imzalanır.

III)Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini imzalamasını isteyebilir.

IV)Taşıma senedinin tüm nüshaları gönderilene verilir.

V)Taşıma senedi emre yazılı ve (illî) bir kıymetli evraktır.

VI) Taşıma senedi bir ispat aracıdır.

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanları, aşağıdaki şıklardan hangisi tam olarak göstermektedir?A) I, II
B) IV
C) I, IV
D) III, IV, V
cevap E) II, III, VI
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
14-Aşağıdakilerden hangisi Türk Gemi Siciline tescil edilecek gemilerden değildir?A) Eğitim ve öğretim amacına tahsis edilmiş gemi
B) Gezinti ve spor amaçlı gemi
cevap C) Yabancı bir devlet vatandaşı adına Türkiye'de yapılmakta olan gemi
D) Türk bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemisi
E) Münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemisi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15-Aşağıdaki hak türlerinden hangisi kıymetli evraka bağlanamaz?A) Ortaklık hakkı
cevap B) Kişilik hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Rehin hakkı
E) Alacak hakkı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
16-Aşağıdakilerden hangisi tacir olmaya bağlanan hüküm ve sonuçlardan değildir?

A) İflâsa tâbi olma
B) Ticari örf ve âdete tâbi olma
cevap C) Ticari işletme sahibi olma
D) Ticari defter tutma
E) Ticaret unvanı kullanma
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
17-Eser (istisna) sözleşmesinde yüklenicinin (müteahhidin) borçlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

cevap A) Eserin ayıplı teslim edilmiş olması halinde yüklenicinin ayıptan sorumluluğu gündeme gelebilecektir.
B) Yüklenici, her zaman eseri meydana getirme borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür.
C) Yüklenicinin aslî borcu, eseri meydana getirme ve teslim etme borcudur.
D) Yüklenici eseri meydana getirirken işi zaman planına uygun olarak başlatma ve yürütme borcu altındadır.
E) Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğu belirlenirken, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
18-Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?

cevap A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
B) Zamanaşımına uğramış borçlar
C) Ahlâki ödevlerden doğan borçlar
D) Evlenme simsarlığından doğan borçlar
E) Kumar ve bahisten doğan borçlar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
1

istanbul bahçelievler 6 no'lu aile sağlığı merkezi hemşire part time

memursozluk memursozluk
İstanbul Bahçelievler 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezine yarı zamanlı çalışacak hemşire aranıyor yeni mezun veya emekli olabilir bilginiz olsun
Yakup Erdemir
Ücret 800 TL yarım sigorta yarı zamanlı çalışacak kan alma pansuman enjeksiyon bilse yeter yeni mezun veya emekli de olabilir
Adresi Google'den bulabilirler İstanbul Bahçelievler 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yazdıklarında çıkar iletişim bilgileri
1

telefonum dondu

elfirâşetüzzerka elfirâşetüzzerka
Arkadaşlar telefonum dondu neden olduğunu da anlayamadım.
Bu başlığı da annemin telefonundan açıyorum. Bataryası çıkmıyor bunun. Şarja taktım çok ısındı. Şarj çizgisi de aynı seviyede. Arıyorum aradığım telefonda çalıyor ama benim telefonda hareket yok sesi de çıkmıyor. Ne yapabilirim?
3

hemşire ilanı acil

memursozluk memursozluk
Çok acil toplamında 13 hemşire 10 att ye ihtiyaç var 05325999521 bu numaradan acil ulasmalari için paylaşım yaparsanız sevinirim.

is adresi paylaşmayalım lütfen tam teşekküllü özel hastane.

Hemen paylaşılırsa yarın için çok acil ihtiyaç var
0
2 /