duyurular

teos euse susev4 - 06. değerlendirme testi-teos 6. bölüm soru ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?

cevap A) Şeffaflık
B) Sorumluluk
C) Performans
D) Katılım
E) Adil Yönetim
//////////////////////////////////////////////////////
2-Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetime İlişkin” düzenleme yapılan konulardan biri değildir?
a-Pay Sahipleri
b-Kamuya Aydınlatma ve Şeffaflık
cevap c-Yatırım Performansı
d-Menfaat Sahipleri
e-Yönetim Kurulu

////////////////////////////////////////////////////
3-Türkiye'de Kurumsal Yönetime ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
B) Hazine Müsteşarlığı
C) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
D) Rekabet Kurumu
cevapE) Sermaye Piyasası Kurulu

//////////////////////////////////////////////////////
4-Aşağıdakilerden hangisi “Yönetişimin” unsurlarından biri olamaz?
A) Hesap Verebilirlik
B) Birlikte Yönetim
cevap C) Hiyerarşik Yönetim
D) Kamuyu aydınlatma
E) Açıklık

////////////////////////////////////////////////////
5-Anonim şirketlerin yıllık finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde denetiminde aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır?

A) İç Denetim Standartları
B) İlgili Hizmet Standartları
C) Güvence Denetimi Standartları
cevap D) Bağımsız Denetim Standartları
E) Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları

//////////////////////////////////////////////////////
6-Finansal ve finansal olmayan veriler arasındaki anlamlı ilişkilerin analiz edilmesi yoluyla, finansal bilgilerin değerlendirilmesini ifade eden denetim prosedürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgulama
B) Yeniden hesaplama
C) Yeniden uygulama
cevap D) Analitik prosedür
E) İnceleme

////////////////////////////////////////////////////
7-Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin nihai amacına ulaşması için Bağımsız Denetim Standardı 200'de öngörülen hususlardan biri değildir?

cevap A) Denetimi zamanında tamamlamak
B) Denetimi denetim standartları çerçevesinde gerçekleştirmek
C) Mesleki etik kurallara uymak
D) Yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak
E) Mesleki şüpheci bir tutum içinde olmak

//////////////////////////////////////////////////////
8-Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin nihai amacına ulaşması için Bağımsız Denetim Standardı'nda öngörülmüş denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?

A) Müşteri işletmenin ve çevresinin tanınması
B) Ulaşılan görüşün raporlanması
C) Önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
cevap D) Denetim raporunun ilan edilmesi
E) Değerlendirilmiş risklere karşılık veren prosedürlerin uygulanması


////////////////////////////////////////////////////
9-Risk yönetimi sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Riskli varlığın ortaya çıkardığı sonuç beklenir sonra söz konusu kayba karşı eylem planı hazırlanır.
B) Risk tanımlanmadan riskli olduğu farz edilen varlık satılır.
C) Risk tanımlanması beklemeden riskli varlığın etkisini sıfırlamak için gerekli hazırlıklar yapılır.
D) Risk tanımlanmadan riskli olduğu farz edilen varlık alınır.
cevap E) Riske maruz varlık belirlenerek riskin minimize edilmesine yönelik tedbirler alınır.

//////////////////////////////////////////////////////

10-Aşağıdakilerden hangisi başlıca Türev araçları arasındadır?

A) Opsiyon
cevap B) Eurobond
C) Hazine Bonosu
D) Repo
E) Tahvil

////////////////////////////////////////////////////
11-Bankanın performans analizi yapılırken hangi yöntem bir fikir vermez?

A) Gelir tablosuna başvurulur.
B) CAMELS hesaplanarak bankanın performansı sektördeki diğer bankaların durumu ile karşılaştırılır.
cevap C) Performans için yılsonu bilançosuna bakılır; diğer ölçütlere bakmak yersizdir.
D) ROE hesaplanır.
E) ROA hesaplanır.


//////////////////////////////////////////////////////
12-Aşağıdakilerden hangisi gayri nakdi kredi arasında değildir?

A) Teminat mektubu
B) Akreditif
cevap C) Tüketici Kredisi
D) Referans Mektubu
E) Kabul/Aval


////////////////////////////////////////////////////
13-ABC Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 20 TL, birim değişken maliyeti 9 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 200.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre, işletmenin katkı payı ne kadardır?

A) 14 TL.
cevap B) 20 TL.
C) 11 TL.
D) 10 TL.
E) 9 TL.


//////////////////////////////////////////////////////
14-Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

cevap A) Sabit maliyet
B) Direkt maliyet
C) Endirekt maliyet
D) Değişken maliyet
E) Yarı değişken maliyet

////////////////////////////////////////////////////

15-Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri üretim maliyetinin kapsamını belirler?

A) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
cevap B) Normal maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
D) Fiili maliyet sistemi - Standart maliyet sistemi
E) Tam maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi

//////////////////////////////////////////////////////
16-Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangileri kullanılan üretim tekniğine göre ortaya çıkan sistemlerdir?

A) Değişken maliyet sistemi - Tam maliyet sistemi
B) Normal maliyet sistemi - Değişken maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
cevap D) Sipariş maliyet sistemi - Safha (evre) maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi - Sipariş maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////
17-Bir projenin ekonomik ömrü içinde sağlayacağı toplam kar tutarını, projenin gerektirdiği toplam yatırım tutarına oranlanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

cevap A) Yatırım kârlılığı yöntemi
B) Sermaye kârlılığı yöntemi
C) Özkaynak kârlılığı yöntemi
D) Kârlılık endeksi yöntemi
E) Fayda/maliyet yöntemi


//////////////////////////////////////////////////////
18-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından birisidir?

A) Stok Yönetimi Kararları
cevap B) Kâr Dağıtımı Kararları
C) Satış Politikası Kararları
D) Sermaye Azaltımı Kararları
E) Sermaye Artırımı Kararları

////////////////////////////////////////////////////
19-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarından birisidir?

A) Büyüme Kararları
cevap B) Finansman Kararları
C) Bütçeleme Kararları
D) Nakit Yönetimi Kararları
E) Sermaye Artırımı Kararları


//////////////////////////////////////////////////////
20-Aşağıdakilerden hangisi finansal yöneticinin temel karar alanlarındandır?

I. Yatırım Kararları

II. Finansman Kararları

III. Kâr Dağıtımı Kararları

A) I. ve III.
B) I. ve II.
C) Yalnızca II
D) II. ve III.
cevap E) I., II. ve III.

////////////////////////////////////////////////////
21-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) Envanter Defteri
cevap B) Defter-i Kebir
C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) İşletme Defteri

//////////////////////////////////////////////////////
22-Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

cevap A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
B) Ticaret ve Sanat Erbabı
C) Serbest Meslek Erbabı.
D) Ticaret Şirketleri
E) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler

////////////////////////////////////////////////////
23-Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

A) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.
B) Seri ve Sıra Numarası.
cevap C) Ödeme vadesi.
D) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
E) Faturanın düzenlenme tarihi.
//////////////////////////////////////////////////////
24-Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
cevap B) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
C) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
D) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.

////////////////////////////////////////////////////
25-Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzeme giderlerine bir örnektir?

A) Mobilya üretiminde kullanılan kereste
cevap B) Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği
C) Makine tamirinde kullanılan yedek parça
D) İplik üretiminde kullanılan yün
E) Cam üretiminde kullanılan kum

//////////////////////////////////////////////////////
26-Bir üretim tesisinin üretimde hiç bir aksama olmaması durumunda ulaşabileceği en yüksek kapasite aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satış kapasitesi
B) Pratik kapasite
C) Olağan kapasite
cevap D) Teorik kapasite
E) Beklenen kapasite

////////////////////////////////////////////////////
27-Aşağıdakilerden hangisi Repo için her zaman doğrudur?

cevap A) Reponun arkasında her zaman referans bir menkul kıymet vardır.
B) Reponun geri ödeme tarihi belli değildir.
C) Vade sonunda ödenecek menkul kıymetin fiyatı belli değildir.
D) Bankanın verdiği Repo makbuzu devlet garantisindedir.
E) Repoya bağlı menkul kıymetin vade sonunda geri satılması mümkün değildir.

//////////////////////////////////////////////////////
28-1980 sonrası bankacılık sektöründeki yaşanan krizlerin en önemli nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketimin artması
B) Mevduatlardaki artış
cevap C) Kredi daralması
D) Kredi genişlemesi
E) Konut satışlarındaki patlama

////////////////////////////////////////////////////
29-Giderler işletme fonksiyonlarına göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer almaz?

A) Araştırma ve geliştirme giderleri
B) Üretim giderleri
C) Finansman giderleri
D) Genel yönetim giderleri
cevap E) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

//////////////////////////////////////////////////////
30-Sabit ve değişken olmasına bakılmaksızın üretimle ilgili tüm giderlerin üretilen mamullerin maliyetine yüklendiği maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

cevap A) Tam maliyet sistemi
B) Tahmini maliyet sistemi
C) Fiili maliyet sistemi
D) Normal maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi

////////////////////////////////////////////////////
31-Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede, bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal maliyet sistemi
B) Sipariş maliyet sistemi
C) Standart maliyet sistemi
cevap D) Safha (evre) maliyet sistemi
E) Değişken maliyet sistemi
//////////////////////////////////////////////////////
32-Belli bir zaman aralığında üretim hacmindeki değişmeye karşın toplam olarak sabit kalan fakat birim başına değişen maliyetlere ne ad verilir?

cevap A) Sabit maliyet
B) Direkt maliyet
C) Endirekt maliyet
D) Değişken maliyet
E) Yarı değişken maliyet

////////////////////////////////////////////////////
33-Bugün 2.000 TL'yi %10 faiz oranı üzerinden; birer yıllık vadelerle 3 yıl boyunca bankaya yatırırsak üçüncü yılın sonunda banka hesabımızın tutarı kaç TL olur?

A) 2.526 TL
cevap B) 2.662 TL
C) 2.256 TL
D) 2.265 TL
E) 2.652 TL
//////////////////////////////////////////////////////
34-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

cevap A) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
B) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
D) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
E) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.

////////////////////////////////////////////////////
35-Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekte gelir elde etmek amacıyla kullanacağı varlıklarını ifade etmek için kullanılır?

A) Tükenmiş maliyet
B) Gider
cevap C) Aktifleştirilmiş gider
D) Hasılat
E) Gelir
//////////////////////////////////////////////////////
36-Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gelir vergisi mükellefi değildir?

A) Gerçek kişi A
B) Serbest meslek erbabı C
C) Adi şirket ortağı gerçek kişi B
D) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi Bay A
cevap E) Limited şirket

////////////////////////////////////////////////////
37-Zirai işletme hesabı esasına göre zirai faaliyetle iştigal eden bir mükellef açısından Gelir Vergisi Kanunu açısından aşağıdaki veriler ışığında beyan edilecek gelir ne kadar olacaktır?

*Hasılat 30.000 TL

*Hesap dönemi başı mahsul değeri 10.000 TL

*Ödenen gider 10.000 TL

*Borçlanılan gider 5.000 TL

*Hesap dönemi sonu mahsul değeri 3.000 TL

A) 17.000 TL
B) 20.000 TL
C) 15.000 TL
cevap D) 8.000 TL
E) 13.000 TL

//////////////////////////////////////////////////////
37-Türk Ticaret Kanununa göre birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde ortaya çıkan ve tüzel kişiliği bulunmayan hukuki yapıya ne ad verilir?A) Adi şirket
cevap B) Donatma iştiraki
C) Paylı mülkiyet işletmesi
D) Elbirliğiyle mülkiyet işletmesi
E) Ortak girişim

////////////////////////////////////////////////////
38-6102 sayılı TTK'da aşağıdakilerden hangisinin haksız rekabet nedeniyle dava açma hakkı düzenlenmemiştir?

A) Borsalar
B) Esnaf odaları
C) Müşteriler
cevap D) İşletmede çalışan işçiler
E) Sanayi odaları

//////////////////////////////////////////////////////
39-Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin mahkemeye teslimi ile ibrazı arasındaki farkı açıklamaktadır?A) İbrazın sadece miras ve şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda mümkün olması.
B) Defterlerin ibrazının ancak kanunda öngörülen belirli hallerde mümkün olması.
C) Mahkemenin defterlerin ibrazını resen isteyememesi.
cevap D) Teslim halinde defterlerin her tarafının mahkeme ve ilgililer tarafından incelenmesi mümkünken, ibraz halinde defterlerin ancak anlaşmazlıkla ilgili olan kısmının incelenebilmesi.
E) Teslimin sadece tutulması ihtiyari olan defterlerde mümkün olması.

////////////////////////////////////////////////////
40-Türk Ticaret Kanununa göre genel ifadesiyle taşıyanın taşıtana deniz yolu ile bir yük taşımayı; taşıtanın da bu taşıma karşılığında ona ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konişmento sözleşmesi
B) Gemi kirası sözleşmesi
C) Gemi yükü sözleşmesi
D) Taşıma sözleşmesi
cevap E) Navlun sözleşmesi

//////////////////////////////////////////////////////
41-Aşağıdakilerden hangisi yatırım proje analizinde kullanılan temel finansal değerlendirme yaklaşımları arasında bulunmaz ?A) Karlılık endeksi yaklaşımı
B) İç karlılık oranı yöntemi
Cevap c) Fiyat kazanç değeri yaklaşımı
D) Net bugünkü değer yöntemi
E) Geri ödeme süresi yöntemi

////////////////////////////////////////////////////
42-Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri açısından optimal kapasitenin seçiminde gerçekleştirilmesi gereken hususlar arasındadır ?I) Proje ürünün maliyet fonksiyonunun tespiti

II) Alternatif kısa dönemli kapasitelerin belirlenmesi

III) Ölçeğe göre getiri veya ölçek ekonomisinin hesaplanmasıA) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) II ve III
cevap E) Hepsi


//////////////////////////////////////////////////////
43-Türkiye Denetim Standartları hangi kurum tarafından yayımlanır?

A) Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
B) TÜRMOB
cevap C) Kamu Gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu
D) Türkiye muhasebe standartları kurumu
E) Sermaye piyasası kurulu

////////////////////////////////////////////////////

44-Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A) İşletmenin sürekliliği
B) Parayla ölçülme
cevap C) Doğrulanabilirlik
D) Kişilik
E) Sosyal sorumluluk
//////////////////////////////////////////////////////
Finansal tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında işletmeler tarafından kullanılan ilkeler, esaslar, gelenekler, kurallar ve uygulamaların önemli olanlarının açıklanması gereği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Finansal tablo dipnotlarının açıklanması
B) Özkaynak değişim tablosunun açıklanması
C) Finansal tabloların açıklanması
D) Nakit akış tablosunun açıklanması
cevap E) Muhasebe politikalarının açıklanması

////////////////////////////////////////////////////
45-Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilerin uygulayacakları muhasebe usul ve esasları nerede düzenlenir?

A) Gelir vergisi tebliği
B) Kurumlar vergisi tebliği
cevap C) Muhasebe Sistemi uygulama genel tebliği
D) Sermaye piyasası kurulu tebliğleri
E) Türkiye muhasebe standartları
0