duyurular

cayisallama cayisallama
1-Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

A) Ticaret ve Sanat Erbabı
cevap B) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
C) Ticaret Şirketleri
D) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
E) Serbest Meslek Erbabı.
//////////////////////////////////////////////
2-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
B) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.
cevap C) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
//////////////////////////////////////////////
3-Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

A) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
B) Faturanın düzenlenme tarihi.
C) Seri ve Sıra Numarası.
D) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.
E) Ödeme vadesi.
//////////////////////////////////////////////
4-
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
B) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.
C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
cevap D) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
E) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
//////////////////////////////////////////////
5-Çekirdek enflasyonlar ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çekirdek enflasyon hesaplanırken takvim etkisinden arındırma yapılır
B) Çekirdek enflasyon hesaplanırken talep şoklarından etkilenen unsurlar dışlanır
cevap C) Çekirdek enflasyon hesaplanırken mevsimsellikten arındırma yapılır
D) Çekirdek enflasyon hesaplanırken arz şoklarından etkilenen unsurlar dışlanır
E) Çekirdek enflasyon hesaplanırken arz ve talep şoklarından etkilenen unsurlar dışlanır
//////////////////////////////////////////////
6-Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim
cevap B) Gıda ve alkolsüz içecekler
C) Ulaştırma
D) Konut harcamaları
E) Ev eşyası
//////////////////////////////////////////////
7-Enflasyonla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Enflasyon ortamında finansal varlıkların riskleri artar
B) Enflasyon ortamında gelir dağılımı bozulur
C) Enflasyon ortamında belirsizlikler artar
cevap D) Enflasyon ortamında belirsizlikler azalır
E) Enflasyon ortamında reel sektöre daha fazla kaynak aktarılır
//////////////////////////////////////////////
8-Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?

A) Ücretliler geçinme endeksi
B) Toptan eşya fiyat endeksi
cevap C) GSYH deflatörü
D) Tüketici fiyat endeksi
E) Üretici fiyat endeksi
//////////////////////////////////////////////
9-Zarar sigortalarında sigortacının, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçmesini; sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hakkın, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal etmesini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?A) Halefiyet ilkesi
B) Bedel ilkesi
C) Tazminat ilkesi
cevap D) Hukuki himaye ilkesi
E) Katılma ilkesi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10-
Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirket esas sözleşmesine yazılması zorunlu asgari unsurlar arasında yer almaz?A) Şirketin ticaret unvanı
B) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri ile bunların ödenmesinin şekil ve şartları
C) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları
cevap D) Şirketin borçlanma aracı ihraç kararı alabileceği karar yeter sayısı
E) Şirketin hesap dönemi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
11-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişiye ne denir?A) Taşıtan
cevap B) Taşıyıcı
C) Nakliyeci
D) Taşıma İşleri Komisyoncusu
E) Gönderen
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12-
B'nin ticari işletmesine ticari temsilci olarak atanan A, belli bir süre çalıştıktan sonra azledilmiş; ancak azil, ticaret siciline tescil ve ilân olunmamıştır. Bu durumu bilmeyen C, A ile işletme konusuna giren sözleşmeler yapmıştır. İşletme sahibi B'nin, “azlettiği A'nın yapmış olduğu sözleşmelerle bağlı olmadığı” şeklindeki iddiası karşısında C, ticaret siciline ilişkin hangi ilkeyi savunma olarak ileri sürebilir?

A) Sicilin koruyucu etkisi
B) Sicilin kurucu etkisi
C) Sicilin olumsuz etkisi
cevap D) Sicile güven ilkesi
E) Sicilin olumlu etkisi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
13-Kemal, Bekir’in borcu için Ali ile bir kefalet sözleşmesi yapmıştır. Ümit ise, Kemal’in söz konusu sözleşmeden doğan borcu için Ali ile bir kefalet sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ümit gerçek olmayan (bağımsız) birlikte kefildir.
B) Ümit adi birlikte kefildir.
C) Ümit kefile kefil olmuştur.
D) Ümit rücua kefil olmuştur.
cevap E) Ümit müteselsil birlikte kefildir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
14-Vergi Usul Kanunu uygulamasında aşağıda sayılanlardan hangisi mükellefin ödevleri arasında değildir?

A) Bildirim mükellefiyeti
B) Kanuni defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazı
cevap C) Tarhiyat öncesi uzlaşma talep etme
D) Belge düzenleme
E) Defter tutma
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15-Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?A) Veri ziyaı
B) Kaçakçılık suçu fiili
C) Üç kat vergi ziyaı cezası
D) Uzlaşma
cevap E) Usulsüzlük suçu fiili

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
16-Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu'na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?

A) Mukayyet değeri
cevap B) Maliyet bedeli
C) Tasarruf değeri
D) Borsa rayici
E) İtibari değer
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
17-
cayisallama cayisallama
Vergi Usul Kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından birisi değildir?

cevap A) Matrahta hata
B) Mevzuda hata
C) Mükellefin şahsında hata
D) Mükellefiyette hata
E) Vergilendirme döneminde hata
/////////////
Vergi Usul Kanunu uyarınca, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ceza
B) Tahakkuk
C) Tahsil
cevap D) Tebliğ
E) Tarh
/////////////////
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca amme alacağı vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. Bu hükümde geçen zamanaşımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?cevap A) Tarh zamanaşımı
B) Tahsil zamanaşımı
C) Ödev zamanaşımı
D) Süre zamanaşımı
E) Tahakkuk zamanaşımı
/////////////////
SORU: Tüketici fiyat endeksi içinde en fazla ağırlığı olan grup aşağıdakilerden hangisidir?

- Gıda ve alkolsüz içecekler

SORU: Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, bazalarak alınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- Fiyat Endeksi

SORU: Açık piyasa işlemleri / merkez bankası parası rasyosu için aşağıdakilerden hangisi geçerlideğildir?

- Faiz oranları arttığı zaman düşer

SORU: Merkez bankası döviz kurunu dengelemek için piyasadan döviz satın almıştır. Ancak rezervparanın artmasını istememektedir. Bunun için aşağıdakilerden hangisinin gerçeklemesi gerekir?

- Merkez bankası bilançosunun yükümlülükler kısmında API kaleminin artması veyakamu mevduatında artış olması gerekir.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının azalmasına neden olur?

- Serbest rezervdeki artış

SORU: Üretici fiyat endeksinde en fazla ağırlığı olan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

- İmalat Sanayi

SORU: Seçilmiş belli sayıda mal ve hizmetin farklı dönemlerdeki ağırlıklı ortalama fiyatının, bazalınan belli bir dönemin fiyatına oranı aşağıdakilerden hangisidir?

- Fiyat endeksi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi para çarpanının artmasına neden olur?

- Piyasa faiz oranındaki artış

SORU: Para talebi aynı kalırken zorunlu rezerv oranının artırılması durumunda aşağıdakilerdenhangisi gerçekleşir?

- Rezerv para artar, fiyatlar genel düzeyi değişmez

SORU: Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?

- Rezerv para miktarının çok fazla azalması

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ''…kullanım'' esasına göre rezerv para tanımı içinde yer almaz?

- Dış Varlıklar

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Enflasyon ortamında belirsizlikler azalır

SORU: Aşağıdakilerden hangisi en kapsamlı fiyat endeksidir?

- GSYİH Deflâtörü
///////////////////////////////////////