duyurular

euse 2.bölüm soruları ve cevapları

cayisallama cayisallama
1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
B) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.
C) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
D) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
cevap E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
2-Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?

A) İşletme Defteri
cevap B) Defter-i Kebir
C) Serbest Meslek Kazanç Defteri
D) Yevmiye Defteri
E) Envanter Defteri
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-
Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

A) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
B) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
cecap C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
4-
Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin defter tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır?

cevap A) Gerçek Usulde Vergi Mükellefi Olmayan Çiftçiler
B) Ticaret Şirketleri
C) Serbest Meslek Erbabı.
D) Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler
E) Ticaret ve Sanat Erbabı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
5-Aşağıdakilerden hangisi ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarındandır?

A) Hazine bonosu
cevap B) Gelir ortaklığı senedi
C) Finansman bonoları
D) İmtiyazlı hisse senetleri
E) Katılma intifa senedi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
6-Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?

A) Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumak
B) Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak , piyasa olanaklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak
cevap C) Sermaye piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların maksimum kazancı sağlamaları için düzenlemeler yapmak
D) Piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlamak
E) Sermaye piyasalarının işleyiş kurallarını belirlemek
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
7-Gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortamdır.” Açıklaması aşağıdakilerden hangisini açıklamak için uygundur.

A) Alış Veriş Merkezi
B) Barter
cevap C) Piyasa
D) Trampa
E) Borsa
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
8-“Dönüşüm oranı” ya da “dönüşüm fiyatı” aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi için sözkonusudur?

A) Kira Sertifikası
B) Devlet Tahvili
cevap C) Finansman Bonosu
D) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
E) Gelir Ortaklığı Senedi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
9-Aşağıdaki rasyolardan hangisi ekonominin likidite durumunu takip etmek için izlenir?

A) Dış varlıklar / dış yükümlülükler
B) Emisyon / uluslararası rezervler
cevap C) APİ / merkez bankası parası
D) Emisyon / merkez bankası parası
E) Emisyon / toplam yükümlülükler
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
10-Aşağıdakilerden hangisi Genel Bütçe içinde yer almaz?

A) Bakanlıklar
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanlığı
D) Başbakanlık
cevap E) İl özel idaresi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
11-Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunda geçici dengesizliklere neden olmaz?

A) Tarımsal ürün rekoltesinde beklenmedik artış
B) Kurlarda spekülatif artış beklentisi ancak kurların artmaması
C) Yeni teknolojik gelişmeler
cevap D) Diğer ülkelerdeki ekonomik durgunluk
E) Ülke ihracatının uluslararası talepdeki değişmelere gecikmeli ayak uydurması
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
12-TCMB Haftalık Vaziyeti ile Analitik Bilanço arasında nasıl bir ilişki vardır?

cevap A) Haftalı Vaziyette Analitik Bilançosunun ayrıntıları yer almaktadır
B) Analitik Bilançoda Haftalık Vaziyetin ayrıntıları yer almaktadır
C) Haftalık Vaziyet ile Analitik Bilanço arasında herhangi bir ilişki yoktur
D) Haftalık Vaziyette sadece o haftadaki hesaplar yer alırken Analitik Bilançoda bir aylık hesaplar yer almaktadır
E) Haftalık Vaziyet stok değişmeleri gösterirken Analitik Bilaço akım değişmeleri gösterir
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
13-I)Taşıma senedi iki özgün nüsha olarak hazırlanır.

II)Taşıma senedi gönderen tarafından imzalanır.

III)Gönderen, taşıyıcının da taşıma senedini imzalamasını isteyebilir.

IV)Taşıma senedinin tüm nüshaları gönderilene verilir.

V)Taşıma senedi emre yazılı ve (illî) bir kıymetli evraktır.

VI) Taşıma senedi bir ispat aracıdır.

Yukarıdaki cümlelerden doğru olanları, aşağıdaki şıklardan hangisi tam olarak göstermektedir?A) I, II
B) IV
C) I, IV
D) III, IV, V
cevap E) II, III, VI
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
14-Aşağıdakilerden hangisi Türk Gemi Siciline tescil edilecek gemilerden değildir?A) Eğitim ve öğretim amacına tahsis edilmiş gemi
B) Gezinti ve spor amaçlı gemi
cevap C) Yabancı bir devlet vatandaşı adına Türkiye'de yapılmakta olan gemi
D) Türk bayrağını çekme hakkına sahip ticaret gemisi
E) Münhasıran bir kamu hizmetine tahsis edilen Devlet gemisi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
15-Aşağıdaki hak türlerinden hangisi kıymetli evraka bağlanamaz?A) Ortaklık hakkı
cevap B) Kişilik hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Rehin hakkı
E) Alacak hakkı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
16-Aşağıdakilerden hangisi tacir olmaya bağlanan hüküm ve sonuçlardan değildir?

A) İflâsa tâbi olma
B) Ticari örf ve âdete tâbi olma
cevap C) Ticari işletme sahibi olma
D) Ticari defter tutma
E) Ticaret unvanı kullanma
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
17-Eser (istisna) sözleşmesinde yüklenicinin (müteahhidin) borçlarına ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

cevap A) Eserin ayıplı teslim edilmiş olması halinde yüklenicinin ayıptan sorumluluğu gündeme gelebilecektir.
B) Yüklenici, her zaman eseri meydana getirme borcunu bizzat ifa etmekle yükümlüdür.
C) Yüklenicinin aslî borcu, eseri meydana getirme ve teslim etme borcudur.
D) Yüklenici eseri meydana getirirken işi zaman planına uygun olarak başlatma ve yürütme borcu altındadır.
E) Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğu belirlenirken, benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
18-Aşağıdakilerden hangisi eksik borç değildir?

cevap A) Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
B) Zamanaşımına uğramış borçlar
C) Ahlâki ödevlerden doğan borçlar
D) Evlenme simsarlığından doğan borçlar
E) Kumar ve bahisten doğan borçlar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
1
cayisallama cayisallama
19- Mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin ticaretinin yapıldığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Opsiyon Piyasaları
B) İkinci El Piyasalar
C) Aracı Piyasaları
cevap D) Mal (Reel) Piyasaları
E) Türev Piyasaları
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

20-Menkul kıymetlerin ihraç fiyatları, nominal fiyatlarından büyük olursa aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?

A) İhraç Fazlası
B) Sermaye Kazancı
C) İhraç Primi
D) Emisyon Fazlası
cevap E) Menkul Kıymet Satış Karı
////////////////////////////////////////////////////////////
21-Şirketler tarafından ihraç edilen ve vadeleri en az 90 en çok 360 gün olan kısa vadeli borçlanma senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatır Senedi
B) Faktoring Senedi
C) Şirket Tahvili
D) Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
cevap E) Finansman Bonosu
//////////////////////////////////////////////////////////
22-Aşağıdakilerden hangisi kronik ödemeler dengesi açığının nedenleri arasında yer almaz?

A) Uluslararası ticarette kaymalar
cevap B) Diğer ülkelerdeki ekonomik durgunluk
C) Teknolojik yenilikler
D) Yurtiçi tasarrufların yetersiz olması
E) Ülkedeki yapısal sorunlar
//////////////////////////////////////////////////
23-Türk Ticaret Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi anonim şirket esas sözleşmesine yazılması zorunlu asgari unsurlar arasında yer almaz?cevap A) Şirketin borçlanma aracı ihraç kararı alabileceği karar yeter sayısı
B) Şirketin hesap dönemi
C) Şirketin ticaret unvanı
D) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları
E) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri ile bunların ödenmesinin şekil ve şartları
///////////////////////////////////////////
24-I. Kollektif şirketler

II. Adi komandit şirketler

III. Anonim şirketler

IV. Limited şirketlerYukarıdaki şirket türlerinden hangisinde her bir ortak sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi istemiyle şirket adına sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen ortaklara dava açma hakkına sahiptir?cevap A) III ve IV
B) II ve IV
C) I ve III
D) I ve II
E) II ve III
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
25-Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A) Bu çifte sigortadır. Sigorta menfaatinin değerini aşan kısım orantılanarak sigortacının ödeyeceği tazminattan düşülür.
cevap B) Bu bir müşterek sigortadır. Yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar geçerli sayılır.
C) Bu kısım kısım sigortadır. Yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin her biri sigorta olunan menfaatin değerinin tamamından ayrı ayrı orantılanarak sorumlu olur.
D) Bu aşkın sigortadır. Sigorta menfaatinin değerini aşan kısım geçersizdir.
E) Toplam sigorta bedeli sigorta menfaatinin değerini aştığı için tüm sigorta sözleşmeleri tamamen geçersizdir.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
26-Gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine ne ad verilir?A) Gemi zabiti
B) Taşıyıcı
C) Kaptan
cevap D) Donatan
E) Lostromo
/////////////////////////////////////////////////////////
27-Sözleşme özgürlüğü ilkesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kural olarak, kişiler, sözleşme yapıp yapmama ve sözleşmenin tarafını seçme özgürlüğüne sahiptirler.
B) Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.
C) Sözleşme özgürlüğüne taraf iradeleri ile getirilebilecek sınırlamalara örnek olarak önsözleşme (sözleşme yapma vaadi) verilebilir.
D) İrade özerkliği (serbestisi) ilkesinin sözleşmeler alanındaki görünüm biçimidir.
cevap E) Taraflar, kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden biri olmak koşuluyla, diledikleri sözleşmeyi yapabilirler.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

28-Hukuksal işlemlere ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İrade açıklaması açık (sarih) olabileceği gibi örtülü (zımnî) de olabilir.
B) Hukuksal işlemlerin “irade açıklaması” ve “hukuksal sonuç” olmak üzere iki temel öğesi bulunmaktadır.
cevap C) Kanuna göre, kişinin kendisine yapılan bir teklife cevap vermemesi (susması), her zaman örtülü bir irade açıklaması olarak kabul edilir.
D) Sözleşme, bir hukuksal işlemdir.
E) Hukuksal işlemler, belirli bir hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarıdır.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
29-Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinden hangisi tehlike sorumluluğunun örneklerindendir?

A) Ev başkanının sorumluluğu
B) Ayırtım gücünden sürekli yoksun olanların sorumluluğu
cevap C) Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu
D) Adam çalıştıranın sorumluluğu
E) Hayvan bulunduranın sorumluluğu
////////////////////////////////////////////
30-I. Dağıtım sonunda gider yerinde toplanan giderleri, sadece esas üretim gider yerleri ile dönem gider yerleri ve varsa yatırım gider yerleri arasında dağıtan gider dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kademeli dağıtım yöntemi
B) Matematiksel dağıtım yöntemi
cevap C) Basit dağıtım yöntemi
D) Planlı (standart) dağıtım yöntemi
E) Karşılıklı dağıtım yöntemi
//////////////////////////////////////////////////////////////
31-Gider çeşitlerinin gider yerlerine dağıtılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A) İkinci dağıtım
cevapB) Birinci dağıtım
C) Üçüncü dağıtım
D) Matematiksel dağıtım
E) Doğrusal dağıtım
//////////////////////////////////////
32-ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir.

TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?

cevap A) 1.200 TL'lik ertelenen vergi varlığı
B) 1.800 TL'lik ertelenen vergi yükümlülüğü
C) 6.000 TL'lik sürekli fark
D) 4.200 TL'lik vergilendirilebilir geçici fark
E) 3.000 TL'lik indirilebilir geçici fark
///////////////////////////////////////////////

33-TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?

A) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli
B) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası
cevap C) Depolama alanı için ödenen kira bedeli
D) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi
E) Ticari malın alış bedeli
/////////////////////////////////////
34-TMS 18 hasılat standardı, hangi işlem veya olaylardan kaynaklanan hasılatın muhasebeleştirilmesinde uygulanmaz?

A) Temettüler
B) İsim hakları
cevap C) Finansal kiralamalar
D) Faizler
E) Mal satışları
///////////////////////////////////////////////
35-Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperinin özelliklerinden biri değildir?

A) Yaptıkları tespitlere ilişkin bir rapor hazırlarlar.
B) Sigorta ile ilgili hususlarda risk incelemesi yaparlar.
cevap C) Hazırladıkları raporların mevzuat kapsamında delil niteliğinde olduğu kişilerdir.
D) Sigorta eksperleri tarafsız ve bağımsız hareket ederler.
E) Hepsi
///////////////////////////////////////////////
36-Türkiye'de faaliyette bulunacak sigorta şirketleri, ruhsatlarını hangi kamu kurumundan almaları gereklidir?

A) Maliye Bakanlığı
B) Merkez Bankası
C) Sermaye Piyasası Kurulu
cevap D) Hazine Müsteşarlığı
E) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
///////////////////////////////////////////////////
37-Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sigortacılık yönünden riski tanımlamaktadır?

A) Aynı sigorta şirketine sigortalı iki aracın karşılıklı çarpışmasıdır.
B) Bir evin deprem sonucunda çökerek harap olmasıdır.
cevap C) Gerçekleşebilecek ancak gerçekleşmesi ya da ne zaman gerçekleşeceği kesin olmayan zarar verici olaylardır.
D) Bir eşyanın kaybolması durumunda oluşacak zararı sigorta şirketinin teminat dışına bırakmasıdır.
E) Bir trafik kazasında aracın yanma olayıdır.
///////////////////////////////////////////////////////////
38-A sigorta şirketi ile sigortalı Mehmet Bey arasında bir sigorta poliçesi düzenlendiğini varsayalım. Söz konusu sigorta poliçesini esas olarak hangi taraf düzenlemektedir?

A) Eksper
B) Reasürans şirketi
cevap C) A sigorta şirketi
D) Mehmet Bey
E) Acente
///////////////////////////////
39-Aşağıdakilerden hangisi vergi aslı borcunu sona erdiren nedenlerden biri olamaz?

A) Ödeme
cevap B) Ölüm
C) Yargı kararı
D) Terkin
E) Uzlaşma
///////////////////////////////////
40-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca amme alacağı vadesinin rastladığı yılı izleyen takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğramaktadır. Bu hükümde geçen zamanaşımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?A) Ödev zamanaşımı
B) Tarh zamanaşımı
cevap C) Tahsil zamanaşımı
D) Süre zamanaşımı
E) Tahakkuk zamanaşımı
//////////////////////////////////////////////
41-Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu'na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?

A) Borsa rayici
cevap B) Maliyet bedeli
C) İtibari değer
D) Tasarruf değeri
E) Mukayyet değeri
///////////////////////
42-