ahmet hamdi tanpınar

abuzeroklava
Türk romancı, öykücü, şair, öğretmen, çevirmen, edebiyat tarihçisi, siyasetçi.
***
En iyisi düşünmemekti.
Kaçmaktı.
Kendi içime kaçmak.
Fakat bir içim var mıydı?
Hatta ben var mıydım?
***
zinzal
herhangi bir şehre çılgın yağmurlar yağdığında şu dizeleriyle akla gelendir:

'' sen say ki
yerin dibine geçti
geçmeyesi sevdam
ve ben seni sevdiğim zaman
bu şehre yağmurlar yağdı ... ''
abuzeroklava
Türk Edebiyatının en büyük romancısı Ahmet Hamdi Tanpınar bakın kendisi için nasıl bir özgeçmiş yazmış. Meşhur bir aileye mensup değilim. Öğretmenlikten başka bir ehliyetim yoktur. Avrupa'ya gidemedim. diyor. Komplekslerin adamıydı. Devrinde şimdi adını unuttuğumuz deve dişi gibi yazarlar arasında sinik bir kişilikti. Deli saçması yazılarla 19 yaşında genç yazar, 24 yaşında usta yazar, 30 yaşında üstad olunan günümüzü görse ne derdi acaba.
Yaşadığı sürece pek kimsenin adam yerine koymadığı A.Hamdi, o nesil geçip gittikten sonra anlaşıldı ki, mekanın insan ruhu üzerindeki etkisini, medeniyet buhranımızı en iyi aksettiren büyük romancıdır.
Kendini şöyle anlatmış:
"İsmim Ahmet, mahlasım Hamdi'dir. Mahlasımla yâd olunurum. Pederim Antalya kadılığından mütekait Hüseyin Fikri Efendi'dir. Maruf bir sülâleye mensup değilim. Türkiye Cumhuriyeti tebaasından ve Hanefiyyü'l-mezhebim. Milliyetim Türk'tür. Bin üç yüz on dokuz senesinde, 6 Haziran 317 tarihinde İstanbul'da Şehzade'de tevellüt etmişim. İptidai tahsilim İstanbul'da başlayıp pederimin memuren bulunduğu Sinop ve Siirt iptidai ve rüştiye mekteplerindedir. Tâli tahsilime 329-30 sene–i devriyesinde Vefa Sultanîsi'nde başladım ve Kerkük, Antalya Liselerinde devam ettim. Kerkük Lisesi'nde aldığım tasdiknãme Antalya Lisesi'nde kalmış ve Antalya Lisesi'nden aldığım tasdiknâmem de Darülfünûn'da kaybolmuştur. Âli tahsilimi Teşrin-i evvel 335 tarihinde girdiğim Darülfünûn Edebiyat Medresesi Edebiyat Şubesi'nde ikmal ettim. Tasdiknâmemin tarihi 24 Mayıs 340, numarası 274'tür. Fransızcamı Siirt'te papaz mektebinde öğrendim. Kitabete ve tercümeye muktedirim. Tekellüm hususunda suûbet çekerim. Âli tahsilimi Darülfünûn ve Darülmuallimîn-i Âliye kısm-ı âlisinde yaptığım ve mezun olduğum için muallimlik hakkını hâizim. Başka intibahnâmem ve ehliyetnâmem yoktur. Avrupa'ya gidemedim."
http://www.karar.com/yazarlar/mevlana-idris/bir-el-3672